hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt, Partizánska 73, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Nitra, vedené  Okresným úradom  Nitra,   Katastrálny odbor, zapísané  na  LV č.   5824, ako:

 

byt  č. 47,  8.p., nachádzajúci sa na ulici Partizánska, vchod o. č. 73, s.č. 439,   Nitra. Predmetný byt sa nachádza v časti domu postavenej na pozemku parcela  č. 7503,7504,7505 , podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 439,  na ul. Partizánska o.č. 69,71,73,  Nitra, vo veľkosti  723 / 34366,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parc. č. 7503, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  181m2 , parc. č. 7504, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 180m2, , parc. č. 7505, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  184m2, vo veľkosti 723 / 34366.

Stavba so s.č.439 na ul. Partizánska,  Nitra, leží na parcelách č. 7503, 7504,7505.

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC, predsieň, sklad, komora, balkón a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 8.poschodí  bytového domu súpisného čísla 439 na parc.č.7503, 7504 7505 , ulica Partizánska v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 723/34366. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén, v ktorom sú spoločné priestory a pivnice. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s povrchovou nástrekovou úpravou,  okná sú plastové,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú a PVC,  výťah  je osadený na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.

 

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1980, základná životnosť 80 rokov.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol umožnený vstup do bytu.

Byt bol čiastočne rekonštruovaný, nové sú podlahy , okná,  výtokové armatúry,  čo je zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,  podlahy obytných miestností plávajúce, ostatné keramická dlažba. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je linkou a šporákom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové  armatúry sú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Jadro je pôvodné. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové.  Vypočítaná podlahová plocha podľa ZP znalcom je 72,32 m2. Pozemky sú rovinaté, nachádzajú sa v obytnej okrajovej časti mesta spádom k centru (prístup autom do centra cca 5 minút),  prístupné sú po spevnenej asfaltovej komunikácii, napojené na vodovod, plynovod, kanalizáciu, teplovod, elektrickú a telekomunikačnú rozvodnú sieť. Miesto nie  je zaťažené negatívnymi vplyvmi .

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 439, Partizánska 69, 71, 73,  Nitra,

 

zastúpení : Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 14.03.2016 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 25.02.2016 o 10:00

2. obliadka: 26.02.2016 o 10:00

Hodnota: 56 600,00 € (1 705 132 Sk)
Najnižšie podanie: 56 600,00 € (1 705 132 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti, v miestnosti dražby / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s. SWIFT:

SUBASKBX  č. účtu : 2276399453/0200  IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453

VS  55/2015,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo   VÚB a.s. SWIFT:  SUBASKBX  č.

účtu : 2276399453/0200    IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453  VS   55/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: