hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izbový byt, Ipeľský Sokolec

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Ipeľský Sokolec,  katastrálne  územie Ipeľský Sokolec,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č.1659 ako:

 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo       Výmera v m2     Druh pozemku               Spôsob. využ. p.    Umiest. poz.    Práv.vzťah

3332                     715               Ostatné plochy                                37                   1

3333                  2811                Trvalé trávne porasty                      7                    1

3334                    255                Zastavané plochy a nádvoria        19                    1

3336                   300                 Zastavané plochy a nádvoria        15                    1                   4

3337                     34                 Zastavané plochy a nádvoria        25                    1

3339                     60                 Zastavané plochy a nádvoria        22                    1

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná

cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast

25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti

19 - Pozemok, na ktorom je spoločný dvor

Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Právny vzťah.

4- Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Stavby

Súpisné číslo     na parcele číslo     Druh stavby    Popis stavby              Druh ch.n. Umiest. stavby

326                          3336                   9                    BYTOVY DOM                                     1

Legenda:

Druh stavby: Kód umiestnenia stavby: 9 - Bytový dom 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Byt

Vchod : 326        2. p.     Byt č. 4

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 8183 / 43074.

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník 1 Okresné stavebné bytové družstvo Levice, IČO: 00 171 590 , Ku Bratke 3, 934 01 Levice, SR.  Spoluvlastnícky podiel : 1 / 1.

Popis predmetu dražby

Jedná sa  o byt na prvom poschodí bytového domu s príslušenstvom v intraviláne obce Ipeľský Sokolec. Bytový dom je postavený zo siporexových kvádier na základových pásoch s hrúbkou muriva 30 cm. Stavba je trojpodlažná s technickým prízemím kotolňou a pivničnými priestormi s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí má kotolňu na pevné palivo s výmenničkou tepla, kočikáreň, práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Bytový dom sa nachádza v obci Ipeľský Sokolec v obytnej časti obce zastavanej rodinnými domami. Bytový dom je šesťbytový, nepodpivničený s technickým prízemím, a dvomi obytnými podlažiami.

 

Pozemok sa nachádza v obci Ipeľský Sokolec v okrajovej časti obce zastavanej rodinnými a bytovými domami. V obci je rozvod zemného plynu, vody a elektriny. Kanalizácia je do veľkorozmerovej žumpy. Jedná sa o dobré obytné miesto, vzdialené od okresného mesta.

Byt č. 4 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa, WC, špajza a pivničná kobka na prízemí domu. Predpokladá sa, že byt je v pôvodnom stave neprerobený s pôvodnými drevenými oknami a stierkami. V obytných aj ostatných miestnostiach má PVC podlahy. Steny sú hladké plsťou hladené, dvere hladké plné a zasklené a pôvodné murované bytové jadro. V bytovom jadre je osadený kombi WC s umývadlom, v kúpeľni oceľová vaňa a keramické umývadlo. Ústredné kúrenie vlastnou kotolňou v bytovom dome nie je funkčné, kúrenie je zabezpečované elektrickými konvektormi. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom, odsávačom a 1,8 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva so smaltovaným drezom s obyčajnou batériou a obkladom okolo linky. V kúpeľni sú všetky batérie obyčajné.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne bytové prípojky a prípojky STA. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón  a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Bytový dom je v dobrom stave s dostatočnou údržbou, zanedbaná je kotolňa na prízemí domu preto sa stanovuje životnosť murovanej stavby na 80 rokov.  Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.   Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Okresné stavebné bytové družstvo Levice

 

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť v sídle OSBD Levice
Termín konania dražby: 20.10.2015 o 10:00
Kolo dražby: opakovaná dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.10.2015 o 11:00

2. obliadka: 06.10.2015 o 11:00

Hodnota: 20 900,00 € (629 633 Sk)
Najnižšie podanie: 13 000,00 € (391 638 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / v dražobnej miestnosti/ bankovou  zárukou / notárska úschova /
1./ pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  05/2015,

2./ pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  05/2015,

3./ pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4./ pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                 skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: