hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3 izb.,Textilná č.13, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 7843   ako:

 

1.     byt č. 11,  na  5.p.,    vchod č. 13,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 3055     na  ul. Textilná  č.13, Levice,

2.     spoluvlastnícky    podiel      priestoru    na    spoločných    častiach    a  spoločných   zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 3055,  na ul.  Textilná,  Levice,  vo veľkosti  5927 / 429160,

príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 894/16, - parcela reg. “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 756m2, vo veľkosti 5927 / 429160. 

Popis predmetu dražby

Byt  č.11 na 5.poschodí,  v bytovom   dome súp.  č. 3055,   na ulici Textilná  č.13  v Leviciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými, je 9 podlažný vr. suterénu.  Slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenia na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete.  Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5927/429160.

Celková výmera podlahovej plochy bytu je 59,88m2. Opotrebenie je primerané veku.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N,

v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva

a Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 09.11.2011 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 26.10.2011 o 11:00

2. obliadka: 27.10.2011 o 11:00

Hodnota: 20 900,00 € (629 633 Sk)
Najnižšie podanie: 20 900,00 € (629 633 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 26/2011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 26/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Najneskôr do otvorenia dražby.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od  skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: