hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.M.R.Štefánika 32, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7555 ako:

 

1.        byt č. 21, na 1.p., vchod č.32, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.477 na ul. M. R. Štefánika č. 32, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 477, na ul. M. R  Štefánika, Levice, vo veľkosti 7461 / 161311,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.497, -   parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 710m2, vo veľkosti 7461 / 161311.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 21,  na 1.poschodí  v bytovom   dome súp.  č. 477 na č. orientačné/vchodu 32 v Leviciach. Bytový dom   je typový, murovaný 4 podlažný / 3.NP + 1.PP//a slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha sedlová, krytina škridlová, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.   Obytný dom  súp. č. 477  je  užívaný  od roku 1955.S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, práčovňa, kotolňa, odovzdávacia stanica, sklad chemikálií, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná šachta, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.Byt č.21 je prístupný  zo spoločnej podesty na 1.poschodí dverami.   Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa + WC, chodba a pivnica.  Byt bol kompletne rekonštruovaný, znížený strop v celom byte s novou el. inštaláciou, dvere dyhované, okná plastové, podlahy obyt. miestností plávajúce, ostatné ker. dlažba, v kuchyni  kuchynská linka s nerezovým drezom, kombinovaný sporák s nerezovým odsávačom pár, v kúpeľni + WC  rohová plastová vaňa s obkladom, keramické umývadlo, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene, radiátory liatinové. Vnútorné povrchové úpravy vápenné,  v soc. zariadení a v kuchyni je keramický obklad. Byt má samostatné meranie studenej, teplej vody, plynu a elektriny. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, je napojený na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 7461 /161311. Celková výmera podlahovej plochy bytu  je 74,61m2. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.  Opotrebenie je primerané veku.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 477 na ul. M. R. Štefánika č. 26,28,30,32  Levice,

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 16.05.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 02.05.2012 o 10:30

2. obliadka: 03.05.2012 o 10:30

Hodnota: 26 800,00 € (807 377 Sk)
Najnižšie podanie: 26 800,00 € (807 377 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 82/2011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS 82/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.      pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421
Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov

z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: