hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt,J. Kráľa 39, Šahy

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Šahy,  katastrálne  územie  Šahy,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 1718 ako:

 

byt č. 11, na 5.p., vchod č. 47, nachádzajúci sa v časti bytového  domu súp. č. 48, na ul. J. Kráľa 47, Šahy,spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 48, na ul. J. Kráľa 41, 43, 45, 47  v Šahách vo veľkosti    6991 / 340320,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 56/ 1 - parcela reg. „C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 790m2, vo veľkosti  6991 / 340320,

Popis predmetu dražby

Opis predmetu dražby: Jedná sa o byt na piatom poschodí panelového bytového domu na sídlisku v širšom centre mesta Šahy. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom. Odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenie od správcu v roku 1988. Stavba je nepodpivničená so šiestimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s dvomi bytmi na každom poschodí vchodu.

 

Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. Na prízemí domu je práčovňa, sušiareň, kočíkáreň, spoločenská miestnosť, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody.

Opis stavu, v akom sa

predmet dražby nachádza:

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol umožnený vstup do bytu.

Byt č.11 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica na prízemí domu. Na základe vyššie uvedeného znalec uvažuje o byte v pôvodnom stave. Byt má vo všetkých miestnostiach PVC podlahy. Steny sú maľované s hladkými omietkami, okná sú drevené zdvojené. Dvere sú hladké plné a zasklené s oceľovými zárubňami.

Bytové jadro je umakartové pôvodné. V bytovom jadre je osadené samostatné WC, v kúpelni je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo.  Kuchyňa je vybavená s kuchynskou linkou 2,4 m dlhou so smaltovaným drezom, plynovým šporákom s odsávačom. Všetky batérie v byte sú jednopákové.

Byt je bez rekonštrukcií v pôvodnom stave, údržba bytu je dostatočná. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblová televízia. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, liatinové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Stav bytu je dobrý, údržba je dostatočná. Vypočítaná podlahová plocha podľa ZP znalcom je 66,98m2. Pozemok pod bytovým domom leží pri vedľajšej cestnej komunikácii v širšom centre hraničného mesta Šahy. V cestnom telese pri stavbe vedú všetky inžinierske siete, a to elektrina, vodovod, kanalizácia, aj zemný plyn. Jedná sa o dobré miesto pre bývanie, vzdialenosť do centra mesta je do 5 min. pešo.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 48, ul. J. Kráľa 41, 43, 45, 47, Šahy,

 

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda predstavenstva    a

Róbert Košík - podpredseda  predstavenstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice
Termín konania dražby: 15.03.2016 o 10:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.03.2016 o 14:00

2. obliadka: 08.03.2016 o 14:00

Hodnota: 21 900,00 € (659 759 Sk)
Najnižšie podanie: 21 900,00 € (659 759 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom    na    účet     / zložením    v hotovosti   na   účet  /

 

zložením  v hotovosti  v eurách do pokladne dražobníka na adrese Ku Bratke 3,

Levice, alebo v deň konania dražby do pokladne dražobníka / banková     záruka / notárska  úschova

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  60/2015,

pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  60/2015,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: