hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt. , ul. Novomeského 11, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Nitra, vedené  Okresným úradom  Nitra,   Katastrálny odbor, zapísané  na  LV č.   5470, ako:

 

  1. byt č.  23, na 4.p., vchod o.č. 11 nachádzajúci sa v časti  bytového domu, bytový dom súp. č.  498, nachádzajúci sa na  parc.č.  7357  a na parcele č. 7358, ul. Novomeského,    Nitra,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č.  498,

na ul.  Novomeského 9,11,  Nitra, vo veľkosti  7321 / 232516,

  1. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.   7357, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  232 m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti  7321 / 232516,
  2. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.   7358, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  219 m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti  7321 / 232516.

Stavba s.č.498 leží na parcelách č.7357 a 7358.

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC,  predsieň, potravinová komora, komora, balkón a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 4.poschodí obytného domu súpisného čísla 498 na parc.č.7357, 7358,  ulica Novomeského v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 7321/232516. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú spločné priestory a pivnice. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné nové z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s novou nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, okná sú plastové, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu  z terazzových dlaždíc, výťah  stojí na každom poschodí,  elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1982, základná životnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt bol otvorený, do bytu neumožnený  vstup znalca. Vstupné dvere a predsieň bola rekonštruovaná.  Predpoklad: Byt bol  rekonštruovaný. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,  podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety, ostatné podlahy  keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák  je plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou.  V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Keramický obklad stien kúpeľne je nad 1,35 m výšky. Keramický obklad steny je za linkou a šporákom. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. Rekonštrukčné práce sú zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu. V byte  je prevádzaná pravidelná údržba, je v primeranom technickom stave.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 498, na  ul. Novomeského 9,11, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929, zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení: Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 06.03.2014 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 25.02.2014 o 10:00

2. obliadka: 26.02.2014 o 10:00

Hodnota: 51 500,00 € (1 551 489 Sk)
Najnižšie podanie: 51 500,00 € (1 551 489 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  472013,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:2276399453/0200   VS  472013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD
Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listinypreukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: