hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt. J.Kráľa 40, Partizánske

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Partizánske, obec   Partizánske, katastrálne územie Partizánske, vedené  Okresným úradom Partizánske,  Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 2768, ako:

 

byt č. 8, na 8.p., vchod č. 40, na ul. J. Kráľa, bytový dom so s.č.1169, na  parcele   registra "C" č. 4970/ 96,Bytový dom o.č. 40,42,podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu  so súp. č. 1169  vo veľkosti 72 / 2270.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1169  je evidovaný na liste vlastníctva

č. 2533.

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou, WC, predsieňou, komorou, balkónom a pivnicou v suteréne sa nachádza na 8.poschodí  obytného domu súp.čísla 1169 na ulici J. Kráľa v Partizánskom so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 72/2270. Obytný dom je typizovaný panelový, má inštalačný suterén a 8.nadzemných obytných podlaží. Strecha je plochá s novou krytinou z asfaltových natavovacích pásov. V čase obhliadky prebiehala rekonštrukcia fasády spojená so zateplením stavby. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu nové, vonkajšia fasáda je zateplená s povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy dláždené, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách, výťah je osadený a stojí na každom poschodí.

 

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. Stavba je napojená na verejný vodovod, elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, kanalizáciu, teplovod a telekomunikačnú sieť.  V obytnom dome prebieha pravidelná údržba,  je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1982, základná životnosť 80 rokov.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol umožnený vstup do bytu.

Byt je v pôvodnom stave okrem nových okien, výtokových armatúr. Bytové jadro je pôvodné.  Podlahy v obytných priestoroch tvoria drevené parkety, ostatné podlahy sú z PVC. Okná sú plastové s izotermickými sklami. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú drevené plné a presklené. Keramický obklad je za kuchynskou linkou s plynovým šporákom s digestorom. Kuchynská linka je na báze dreva, drez je nerezový s nerezovou  výtokovou armatúrou. V kúpeľni je  vaňa s nerezovou  výtokovou armatúrou, smaltované umývadlo s nerezovou  výtokovou armatúrou, keramický obklad stien je do 1,35 m výšky. Záchod je splachovací bez umývadla, elektrická inštalácia svetelná - ističe.  Vykurovanie centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory oceľové panelové.  V byte je prevádzaná pravidelná údržba, je v primeranom technickom stave.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: M.B.A. Financie s.r.o.

Vysoká 19, 811 06 Bratislava, SR

IČO: 36 754 404

spoločnosť zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel, Sro,  Vložka č.45141/B

v zastúpení: Peter Čertík –  konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 20.08.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.08.2015 o 10:00

2. obliadka: 06.08.2015 o 10:00

Hodnota: 27 300,00 € (822 440 Sk)
Najnižšie podanie: 27 300,00 € (822 440 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti, v miestnosti dražby/ bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  09/2015,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  09/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: