hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, ul. Lomnická č.2, Nitra-Chrenová

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Chrenová, vedené  Okresným úradom  Nitra,   Katastrálny odbor, zapísané  na  LV č. 1828, ako:

 

  1. byt č.  6, na 3.p., vchod č.o. 2, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 578, bytový dom na  parcele  č. 1436/ 1,  na ul. Lomnická č.2,  Nitra,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č.578,  na ul.    Lomnická, č.o.2,4,  Nitra, vo veľkosti    701 / 11584,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  1436/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  365m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti   701 / 11584.

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC, predsieň, špajza, komora)  sa nachádza na 3.poschodí  bytového domu súpisného čísla 578 na parc.č.1436/1,  ulica Lomnická v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 701/11584. Bytový dom je typizovaný panelový, má 4 nadzemné podlažia a inštalačný  suterén. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je nástreková zateplená nová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú,  výťah nie je osadený, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na nových vchodových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1967, základná životnosť 80 rokov.

Byt bol čiastočne rekonštruovaný, nové sú okná, šporák a výtokové armatúry,  čo je zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové s vnútornými žalúziami,  podlahy obytných miestností PVC, v predsieni a sociálnom zázemí je PVC, v kuchyni je PVC. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový bez digestora, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je vedľa sporáku.. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtoková armatúra je nerezová páková.  Záchod je splachovací bez umývadla. Jadro je pôvodné. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 578, na ul.  Lomnická, č.o.2,4, Nitra,

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 30.04.2014 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 15.04.2014 o 10:00

2. obliadka: 16.04.2014 o 10:00

Hodnota: 59 300,00 € (1 786 472 Sk)
Najnižšie podanie: 59 300,00 € (1 786 472 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 € (180 756 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.  pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  37/2012,

1.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  37/2012,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: