hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Schurmannova 21, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5330   ako:

 

 

  1. byt č. 29, na 2.p., vchod o.č. 21, obytného domu súp. č. 1211, na ul. Schurmannova, číslo orientačné/vchodu 21, Nitra,  nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č. 917,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č.1211  na ul.  Schurmanova, o.č. 19,21,  Nitra, vo veľkosti   764 / 32552,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 916,- druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   308m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti    764 / 32552,
  4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 917,- druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   308m2,-  parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti    764 / 32552.

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt spríslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC,  predsieň, balkón a pivnica  v suteréne)  sa nachádza na 2.poschodí bytového domu súpisného čísla 1211 na parc.č.916, 917,  ulica Schurmannova v Nitre,  so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom

k pozemku 764/32552. Bytový dom je typizovaný panelový, má 7 nadzemných podlaží a suterén v ktorom

sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda nástreková zateplená nová,  vnútorné omietky  sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu z terazzových dlaždíc, výťah  vo vchode stojí na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, strojovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1962, základná životnosť 80 rokov.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.                      Byt bol rekonštruovaný (úver v časti ťarchy na LV č.5330). Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,  podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety, ostatné podlahy  keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú oceľové panelové. Rekonštrukčné práce sú zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu. V byte  je prevádzaná pravidelná údržba, je v primeranom technickom stave.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1211, na ul.  Schurmannova, č.o. 19,21, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 15.02.2013 o 12:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 01.02.2013 o 12:00

2. obliadka: 04.02.2013 o 12:00

Hodnota: 53 900,00 € (1 623 791 Sk)
Najnižšie podanie: 53 900,00 € (1 623 791 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 402012

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 402012,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: