hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt Saratovská 65, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č.   7142   ako:

 

  1. byt č. 3, na 1.p., vchod č. 65, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2983, na ul. Saratovská 65, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  2983, na ul. Saratovská 65,67, Levice, vo veľkosti 7453 / 116368 ,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  3701, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 404m2, vo veľkosti   7453 / 116368.

Popis predmetu dražby

Byt sa nachádza na prvom poschodí panelového bytového domu so s.č. 2983, na sídlisku Rybníky III v Leviciach.  Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom. Stavba je podpivničená so štyrmi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí kočíkáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba je bez výťahu.  Obytný dom  súp. č.  2983 je  užívaný  od roku  1982.   S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry, priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná TV anténa, hromozvody, spoločná miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačná chodba,   vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Byt č.3 sa nachádza v okrajovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, špajza, šatník, kúpeľňa, WC, predsieň, loggia a pivničná kobka v suteréne domu. Jedná sa o prerobený byt so sadrokartónovým bytovým jadrom, vo väčšine miestností so stierkami, laminátovými podlahami, hladkými dyhovanými dverami.

Byt má vo všetkých obytných miestnostiach laminátové plávajúce podlahy, na chodbe, v kúpeľni, WC a v kuchyni je keramická dlažba. Okná sú plastové s vnútornými hliníkovými žalúziami. V bytovom jadre je samostatné WC kombi, v kúpeľni je sprchovací kút a keramické umývadlo, keramické obklady sú po strop.

Kuchyňa je vybavená s elektrickým šporákom so sklokeramickou varnou doskou, elektrickou teplovzdušnou rúrou, odsávačom a 3,2 m dlhou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a keramickým obkladom okolo linky. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Kúrenie v byte je ústredné panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie.Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

Stav bytu je dobrý údržba je dobrá. Rekonštrukcia bola urobená na dobrej technickej úrovni.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 2983, na Ul. Saratovská 65,67, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 04.03.2013 o 00:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 18.02.2013 o 11:00

2. obliadka: 20.02.2013 o 11:00

Hodnota: 38 400,00 € (1 156 838 Sk)
Najnižšie podanie: 38 400,00 € (1 156 838 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 66/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 66/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným    prevodom   na    účet    účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky,  bez   zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: