hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Saratovská 65, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 7142      ako:

 

  1. byt č. 3, na 1.p., obytného domu so  súp. č. 2983,  číslo orientačné/vchodu 65, Ul. Saratovská, Levice,  nachádzajúci  sa  v časti domu  postavenej na pozemku par. č. 3701 v Leviciach,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2983, na  Ul. Saratovská 65, 67  v Leviciach, vo veľkosti   7453 / 116368,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  3701, -  parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 404m2, vo veľkosti   7453 / 116368.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na prvom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky III v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom, ktorý bol v roku 2013 dodatočne zateplený polystyrénom a má novú štruktúrovanú silikátovú vonkajšiu omietku. Stavba je podpivničená so štyrmi nadzemnými podlažiami s plochou strechou dodatočne zateplenou a novou PVC krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí kočikáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba je bez výťahu s plastovými vstupnými dverami a plastovými oknami na schodišti a v suteréne. Bytový dom sa nachádza na ulici Saratovská v Leviciach neďaleko zastávky mestskej hromadnej dopravy, železničnej a autobusovej stanice, bez zvýšeného hluku od dopravy.

Byt sa nachádza na prvom poschodí v okrajovej sekcii bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami a suterénom. Byt sa nachádza na sídlisku Rybníky III neďaleko železničnej a autobusovej stanice. V blízkosti je obchodné centrum a zdravotné stredisko, vzdialenosť do stredu mesta je do 15 min pešo do centra mesta v obytnej časti Levíc zastavanej bytovými domami.  Sídlisko je v dobrej polohe.  Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na severozápad. V blízkosti bytu sa nachádza škola, pošta, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenia a služby okresného mesta.

Byt č.3 sa nachádza v okrajovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, špajza, šatník, kúpeľňa, WC, predsieň, loggia a pivničná kobka v suteréne domu. Jedná sa o čiastočne prerobený byt so sadrokartónovým bytovým jadrom na pôvodnej konštrukcii, vo väčšine miestností so stierkami, hladkými dyhovanými dverami. Byt má vo všetkých obytných miestnostiach laminátové plávajúce podlahy, na chodbe, v kúpeľni, WC a v kuchyni je keramická dlažba. Okná sú plastové s vnútorným hliníkovým žaluzím. V bytovom jadre je samostatné WC kombi, v kúpeľni je sprchovací kút a keramické umývadlo, keramické obklady sú po strop. Kuchyňa je vybavená s elektrickým šporákom so sklokeramickou varnou doskou, elektrickou teplovzdušnou rúrou, odsávačom a 3,2 m dlhou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a keramickým obkladom okolo linky. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Kúrenie v byte je ústredné panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Stav bytu je dobrý, údržba je dobrá. Na základe uvedených skutočností sa životnosť bytu a bytového domu stanovuje na 85 rokov. Byt sa nachádza v bytovom dome na sídlisku Rybníky III do 15 min pešo do centra mesta v obytnej časti Levíc zastavanej bytovými domami.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2983,   Ul.    Saratovská 65, 67 v Leviciach,

 

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 06.10.2015 o 10:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 25.09.2015 o 10:00

2. obliadka: 28.09.2015 o 10:00

Hodnota: 40 800,00 € (1 229 141 Sk)
Najnižšie podanie: 40 800,00 € (1 229 141 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti/ zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  29/2015,

2.  pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  29/2015,

3.  pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť originál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť originál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: