hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3 izb.byt , Okružná 14, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec  Levice, katastrálne územie  Levice vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra   Levice, zapísané  na LV č.  7948   ako:

 

1.     byt č. 17, na 5.p., vchod č. 15, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2836, na ul.

Okružná 15, Levice,

2.     spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach

bytového domu súp. č. 2836 na ul. Okružná 14,15, Levice, vo veľkosti  8179 / 321762,

3.     príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.488, - parcela registra  “C“

evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 517m2, vo veľkosti 8179 / 321762 .

Popis predmetu dražby

Byt  č. 17 na 5.poschodí v bytovom   dome súp.  č.  2836 na ulici Okružná 15 v Leviciach. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami panelovými. Obytný dom  súp. č.  2836 je  užívaný  od  roku  1977.  Je 9 podlažný a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. Bytový dom má výťah. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú  základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, technický suterén, priečelie, vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú bleskozvod, miestnosť pre  upratovačky, výťah, strojovňa výťahu, spoločná televízna anténa, vodovodné teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu.Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie  kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa + WC, predsieň, šatňa, balkón. Dvere hladké, okná plastové, podlaha jednej obytnej miestnosti plávajúca, ostatné obytné miestnosti vlysové a ostatné podlahy keramická dlažba. Kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, plynový sporák s odsávačom pár, v kúpeľni je  vaňa s obkladom, umývadlo, vo WC je splachovací záchod kombi, radiátory oceľové vykurovacie panely. Vnútorné povrchové úpravy vápenné stierky, v kuchyni, v kúpeľni a WC je keramický obklad. V predsieni je drevený obklad. Byt má samostatné meranie studenej, teplej vody, elektriny a plynu. Byt bol rekonštruovaný. Podlahová plocha bytu je 81,79 m2.


 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

SVB 2836 Levice

so sídlom, Okružná 14,  934 03 Levice , SR

IČO: 37 854 607

zapísaný v registri  na  Okresnom úrade v Leviciach, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových  vzťahov, Ľ. Štúra č.53, 934 03 Levice,  Sp.č.U/2003/01022

v zastúpení:  Anna Novosadová  – predseda spoločenstva

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 28.02.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 14.02.2012 o 10:00

2. obliadka: 15.02.2012 o 10:00

Hodnota: 50 200,00 € (1 512 325 Sk)
Najnižšie podanie: 50 200,00 € (1 512 325 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 61/2011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 61/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: