hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Mojmírova č.o. 19, Zlaté Moravce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese  Zlaté Moravce, obec  Zlaté Moravce,  katastrálne  územie  Zlaté Moravce, vedené    Správou  katastra   Zlaté Moravce, zapísané  na LV č. 5019   ako:

 

  1. byt č.  6, na 4. p., vchod č. 19, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3014, na ul. Mojmírova č.o. 19,  Zlaté Moravce,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3014, na ul. Mojmírova č. 17,19  v Zlatých Moravciach, vo veľkosti  6409 / 103958,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2467 - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 307 m2, vo veľkosti  6409 / 103958 .

 

Popis predmetu dražby

Jedná   sa  o byt č.6  na treťom   poschodí /4 podlažie/  murovaného  bytového  domu na sídlisku v blízkosti centra mesta v Zlatých Moravciach. Bytový dom je postavený z tehál a zo siporexových tvárnic s hrúbkou muriva 30 cm, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1967.  Stavba je zo zvýšeným suterénom a so štyrmi nadzemnými podlažiami s valbovou strechou a škridľovou krytinou s dvomi bytmi na každom poschodí vchodu a jedným na zvýšenom na suteréne. Ostatná časť prízemia sú pivničné priestory s príslušenstvom k bytom. Bytový dom má urobené nové rozvody vody a kanalizácie v celom bytovom dome a nové plastové vstupné dvere s elektrickým vrátnikom. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a nemá výťah. Na prízemí domu je okrem bytu práčovňa, sušiareň, kočikáreň, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú: kočikáreň, práčovňa, sušiareň, STA, bleskozvod, komín, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12,  ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002  Z.z. v znení  Zákona č.568/2007.

Byt č.6 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa,  WC, loggia a pivnica v suteréne domu. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii s kúpeľňou, WC a kuchyňou. Urobené sú stierky vo všetkých miestnostiach. Byt má v obytných miestnostiach dubové parkety, v ostatných miestnostiach je PVC. Steny sú vystierkované, okná sú drevené zdvojené pôvodné s medziokenným hliníkovým žaluzím. Dvere sú dyhované plné a zasklené. Kúpeľňa je v umakartovom bytovom jadre s oceľovou smaltovanou vaňou, WC kombi a keramickým umývadlom. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom, kuchynská linka je 1,8 m dlhá na báze dreva so smaltovaným drezom. Batérie v byte sú jednopákové. Byt je vynovený so stierkami v každej miestnosti, je v dobrom stave, údržba je dobrá. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, oceľové rebrové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.   Stav bytu je dobrý, údržba je dobrá. Na základe uvedených skutočností stanovujem životnosť bytu na 100 rokov.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3014 na ul. Mojmírova č. 17, 19  v Zlatých Moravciach

zastúpení:

Bytové družstvo Zlaté Moravce

Hviezdoslavova 40/A

953 01  Zlaté Moravce

IČO: 36 526 037

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Dr ,

Vložka číslo: 10012/N, v zastúpení:

Ing. Ladislav Boršč, riaditeľ – prokurista

Ing. Mária Šabová, predseda predstavenstva

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 17.07.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.07.2013 o 09:00

2. obliadka: 04.07.2013 o 09:00

Hodnota: 31 600,00 € (951 982 Sk)
Najnižšie podanie: 31 600,00 € (951 982 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  /zložením v hotovosti v sídle dražobníka /  bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 27/2013,

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 27/2013,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: