hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt M.R.Štefánika 3, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7172 ako:

 

1.        byt č. 1, na prízemí, vchod č. 3, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 462 na ul. M. R. Štefánika č. 3, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 462, na ul. M. R. Štefánika, Levice, vo veľkosti 8420 / 457191,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2334, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,    druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 667m2, vo veľkosti 8420 / 457191.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 1,  na prízemí  v bytovom   dome súp.  č. 462 na č. orientačné/vchodu 3 v Leviciach. ktorý je 9 podlažný vrátane suterénu  a slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.   Obytný dom  súp. č. 462   je  užívaný  od roku 1971. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými.S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu výťah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločná televízna anténa, hromozvody, spoločná miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačná chodba, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Byt č. 1 je prístupný  zo spoločnej podesty na prízemí /1.NP/dvrami a nachádza sa v obytnom  panelovom dome. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, potravinová komora, šatňa  a pivnica č.1 nachádzajúca sa v suteréne.  Dvere sú hladké, okná plastové, podlahy obyt. miestností  vlysové, ostatné keramická dlažba.  V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom, plynový sporák. V kúpeľni je  vaňa s obkladom, vo WC je splachovací záchod kombi. Inštalačné jadro pôvodné umakartové. Byt je vykurovaný ústredným kúrením diaľkovým, radiátory sú oceľové rebrové. Vnútorné povrchové úpravy vápenné stierky. V kuchyni a v kúpeľni je keramický obklad. Byt nebol rekonštruovaný. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody, zemného plynu a elektriny, je napojený na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8420 / 457191. Celková podlahová plocha bytu podľa merania je 84,20 m2 z toho pivnica 2,40m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 462, na ul. M. R. Štefánika č. 3,5,7, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o., Poľná č. 8
Termín konania dražby: 23.05.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.05.2012 o 10:00

2. obliadka: 10.05.2012 o 10:00

Hodnota: 29 000,00 € (873 654 Sk)
Najnižšie podanie: 29 000,00 € (873 654 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 86/2011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 86/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov

z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: