hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Lipová 7, Tlmače

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené   Katastrálnym    úradom       Nitra,    Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č. 814   ako:

 

1. byt č. 15, na 3. p., vchod č. 7, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 71 na ul. Lipová č.7, Tlmače,

2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 71, na ul. Lipová  7, Tlmače , vo veľkosti  7523 /240345,

3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5999/536 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 361m2, vo veľkosti  7523 /240345.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 15,  na 3. poschodí,  v bytovom   dome súp.  č. 71 na ul. Lipová č.7, Tlmače. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, spoločné terasy, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú bleskozvod, miestnosti pre kočíky a bicykle, výťah, strojovňa výťahu, sušiareň, dielňa, rozvodňa UK, STA, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Podlahová plocha  bytu je 75,23m2 z toho pivnica 4,14m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Juraj Hazucha, nar.16.8.1979, Mládežnícka 159/3, 935 21 Tlmače,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova  12, 934 01 Levice, reg.   v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 04.10.2011 o 14:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 20.09.2011 o 10:00

2. obliadka: 21.09.2011 o 10:00

Hodnota: 15 400,00 € (463 940 Sk)
Najnižšie podanie: 15 400,00 € (463 940 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: