hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Kpt. Nálepku 27, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7019  ako:

 

1.        byt č. 11, na  5.p., vchod č. 27, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3010, na ul. Kpt. J. Nálepku č. 27, Levice,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 3010, na ul. Kpt. J. Nálepku 25,27, Levice, vo veľkosti  7321 / 231196,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3588/ 23, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,    druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 408m2, vo veľkosti 7321 / 231196.

Popis predmetu dražby

V bytovom dome s.č.3010, na ul. Kpt. J. Nálepku číslo/orientačného  vchodu  27, ktorý bytový dom je 9 podlažný vrátane suterénu  a slúži výlučne na bytové účely sa nachádza byt č.11, na 5.poschodí. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.   Obytný dom  súp. č. 3010  je  užívaný  od roku 1985. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry,  priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, miestnosť pre upratovačku, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, inštalačná šachta,  vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky  a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Byt  č.11 je prístupný zo spoločnej podesty na 5. poschodí   dverami.    Nachádza  sa v obytnom  panelovom dome,  ktorý  je  9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely. Byt  pozostáva  z 3   obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie : kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň,   komora,  potravinová komora a pivnica  nachádzajúca sa v suteréne. Byt nebol rekonštruovaný, má samostatné meranie studenej a teplej vody, zemného plynu a elektriny. Dvere hladké, okná plastové, podlahy plávajúce, PVC, keramická dlažba, v kuchyni bežná kuchynská linka, plynový sporák s odsávačom pár, v soc. zariadení  vaňa, umývadlo, splachovací záchod. Inštalačné  jadro pôvodné umakartové, radiátory oceľové vykurovacie panely. Byt je vykurovaný ústredným kúrením diaľkovým, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podlahová plocha bytu podľa merania je 73,21m2 z toho pivnica 1,32m2 . Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom. Spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7321/231196.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3010, na ul. Kpt. J. Nálepku 25,27, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

 

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.
Termín konania dražby: 20.08.2012 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 06.08.2012 o 09:00

2. obliadka: 07.08.2012 o 09:00

Hodnota: 31 000,00 € (933 906 Sk)
Najnižšie podanie: 31 000,00 € (933 906 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 9 000,00 € (271 134 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 19/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 19/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk