hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt J.Kráľa 39, Šahy

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec  Šahy,  katastrálne  územie Šahy,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 1809    ako:

 

  1. byt č.  13,     na  5.p.,    vchod č. 39,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 48,     na  ul. J. Kráľa  39, Šahy,
  2. spoluvlastnícky    podiel  priestoru    na    spoločných    častiach    a spoločných zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 48,  na ul.  J. Kráľa  35,37,39, Šahy,  vo veľkosti   6550 / 275802,
  3. príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 56/ 2, - parcela reg. “C“ evidovaná na     katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 660m2, vo veľkosti 6550 / 275802.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt č. 13, na piatom poschodí panelového bytového domu so s.č. 48, na ul. J. Kráľa  39, nachádzajúci sa na sídlisku v širšom centre mesta Šahy. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom. Odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenie od správcu v roku 1990. Stavba je nepodpivničená so siedmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s tromi bytmi na každom poschodí vchodu. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. Na prízemí domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločenská miestnosť, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia v

Byt č. 13 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica na prízemí domu.  Byt má vo všetkých miestnostiach PVC podlahy. Steny sú maľované s hladkými omietkami, okná sú plastové. Dvere sú hladké plné a zasklené s oceľovými zárubňami. Bytové jadro je murované. V bytovom jadre je osadené samostatné WC, v kúpeľni je sprchovací kút a keramické umývadlo.  Kuchyňa je vybavená s kuchynskou linkou 2,4 m dlhou s nerezovým drezom, plynovým šporákom s odsávačom. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Byt je po rekonštrukcii, údržba bytu je dobrá. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblová televízia. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, liatinové radiátory s termostatickými ventilmi a meračmi spotreby tepla a merače vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dobrý, údržba je dobrá.

ýlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľka spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 03.05.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 22.04.2013 o 10:00

2. obliadka: 23.04.2013 o 10:00

Hodnota: 24 600,00 € (741 100 Sk)
Najnižšie podanie: 24 600,00 € (741 100 Sk)
Minimálne prihodenie: 200,00 € (6 025 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  06/2013,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,

č.ú.: 2276399453/0200   VS 06/2013,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: