hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt Hronská 1, Želiezovce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Želiezovce,  katastrálne  územie  Želiezovce,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 2495  ako:

 

1.        byt č. 7, na 2. p., vchod č. 1, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 389 na ul. Hronská 1,  Želiezovce,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 389, na ul. Hronská 1,  Želiezovce , vo veľkosti   7300 /  379560 ,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 381/ 3 - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 396 m2, vo veľkosti 7300 /  379560.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 7,  na 2.poschodí,  v bytovom   dome súp.  č.  389 na ulici  Hronská č.1 v  Želiezovciach. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými, je  13 podlažný, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody, z centrálneho zdroja, napojený na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7300/379560. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, zádveria, podesty a medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, výťah, STA, bleskozvod, vodovodné,  teplovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Spoločné priestory  domu sú strecha, chodby, schodištia, kočikáreň, dielne, strojovňa objektu, strojovňa výťahu, spoločné priestory.

Byt č. 7 je prístupný zo spoločnej podesty na 2. poschodí  dverami a nachádza sa v obytnom panelovom dome, ktorý je 13 podlažný. Byt sa nachádza  v obytnom dom so  súp.  č. 389, na ul. Hronská 1 v Želiezovciach, bytový dom  je  užívaný   od  roku 1975. Byt č.7 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie : kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba  a pivnica. Byt nebol rekonštruovaný, okná pôvodné drevené zdvojené, dvere hladké, podlahy obyt. miestností vlysové, ostatné keramická dlažba, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom, sporák elektrický s odsávačom pár, v kúpeľni smaltovaná vaňa, umývadlo smaltované, vo WC je splachovací záchod, radiátory liatinové. Keramický obklad je v kuchyni za sporákom, inštalačné jadro pôvodné umakartové. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody a elektriny.   Opotrebenie je primerané veku.   Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.  Podlahová plocha bytu vrátane pivnice  je 73,00m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 389 na ul. Hronská 1, Želiezovce ,  zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok  - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice,Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 19.06.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.06.2012 o 09:00

2. obliadka: 06.06.2012 o 09:00

Hodnota: 19 100,00 € (575 407 Sk)
Najnižšie podanie: 19 100,00 € (575 407 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 942011,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 94/2011,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: