hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Hollého 2, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Nitra, vedené  Okresným úradom  Nitra,   Katastrálny odbor, zapísané  na  LV č.   5805, ako:

 

byt  č.  18,  6.p., nachádzajúci sa na ulici Hollého, s.č. 1497,  vchod o. č. 2. Predmetný byt sa nachádza v časti domu postavenej na pozemku parcela  č. 2271, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č.1497,  na ul. Hollého o.č.2, o.č.4,  Nitra, vo veľkosti  680 / 31563,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parc. č. 2270, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere , 292m2 , parc. č. 2271, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 322m2, vo veľkosti 680 / 31563,

Stavba so s.č.1497 leží na parcelách č.2270 a 2271.

Popis predmetu dražby

Byt č.18 sa nachádza na šiestom nadzemnom podlaží (5.poschodí) bytového domu s.č.1497 v jednom z jeho dvoch vchodov Hollého ulica č.o.2 na pozemkovej parcele č.2271. Bytový dom s.č.1497 má vo vchode Hollého ulica č.o.2 sedem nadzemných podlaží (prízemie a šesť poschodí). Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory bytového domu, pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom a sklad vedľajšieho obchodu, na 1. až 6. poschodí sa nachádza spolu 24 bytov. Bytový dom s.č.1497 začal byť užívaný v roku 1961, t.j. vek - 54 rokov. Bytový dom s.č.1497 je panelový objekt, má obvodový plášť zo zateplených panelov hr.24cm, má plochú strechu so živičnou privarovanou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu-kompletné, schodiská železo-betónové schodnicové s povrchovou úpravou liate terazzo, vonkajšia povrchová úprava panelov - nástrek Dikoplastom. Oba vchody majú po jednom osobnom výťahu, každý so siedmimi nástupnými stanicami, na dome je inštalovaný bleskozvod. Pôvodné kovové vstupné dvere do oboch vchodov domu boli vymenené za plastové. Bytový dom s.č.1497 je napojený na všetky inžinierske siete - elektrinu, vodu, kanalizáciu, plyn, telefón, má rozvod STA, požiarneho vodovodu s výtokovými hydrantami i domáceho telefónu. Každý byt má ústredné vykurovanie a teplú vodu z výmenníkovej stanice umiestnenej v prízemí bytového domu. V prízemí domu sa nachádzajú pivničné priestory vo výlučnom užívaní jednotlivých vlastníkov bytov a spoločné nebytové priestory bytového domu - kočikáreň, sušiareň, práčovňa, výmenníková stanica, chodby pri pivniciach a výťahové šachty. K bytu č.18 prislúcha podiel na spoločných častiach, zariadeniach a priestoroch bytového domu s.č.1497 i spoluvlastnícky podiel na pozemkových parcelách č.2270 a č.2271 v celkovej výške 680/31563-in.

Podiel na spoločných priestoroch, zariadeniach a častiach bytového domu s.č.1497 (Hollého ulica č.o.2 a č.o.4) prislúchajúci k bytu č.18: Spoločnými časťami domu sú : základy domu, strecha, chodby, nosný konštrukčný systém, priečelie, vchody, schodiská, vodorovné nosné, izolačné a zvislé konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú : bleskozvod, vodovodné kanalizačné, plynové telefónne prípojky, výťahy a rozvody STA. Spoločnými nebytovými priestormi domu sú : vstupné priestory so zádveriami, priestory schodísk, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, výmenníková stanica, vstupné priestory, výťahové šachty a chodby pivníc.

V kat. území Nitra mesta Nitry je pozemková parcela č.2270 vedená v KN ako zastavaná plocha v ZÚO bytovým domom s.č.1497,vchodom Hollého ulica č.o.4 o výmere 292m2 a pozemková parcela č.2271 je vedená v KN taktiež ako zastavaná plocha v ZÚO bytovým domom s.č.1497,vchodom Hollého ulica č.o.2 o výmere 322m2. Pozemky sú smerom od Štúrovej ulice svahovité a nachádzajú sa v zastavanom území mesta Hollého ulica, pred križovaním Hollého so Štúrovou ulicou. Pozemky je možné napojiť na všetky verejné inžinierske siete v meste – vodovod, kanalizáciu, plyn, telefónnu sieť, diaľkové rozvody ÚK,TÚV a STA. K bytu č.18 prislúcha iba ich spoluvlastnícky podiel v celkovej výške 680/315637-in.

Predmetný byt č.18 obsahuje nasledovné miestnosti : tri izby, kuchyňu, kúpeľ- ňu ,WC, predsieň, chodbu, jeden balkón a jednu polozapustenú loggiu vysunutú do balkónovej konštrukcie. K bytu č.18 prislúcha na prízemí bytového domu i pivnica, ktorá je vo výlučnom užívaní vlastníkov bytu č.18. Byt č.18 bol v roku 2007 čiastočne rekonštruovaný. Urobené bolo nové murované  jadro s novým vybavením kúpeľne, WC i kuchyne urobené boli nové nášlapné vrstvy podláh. Pravidelná bežné údržba bytu č.18 je úplne zanedbaná a byt si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu (poškodené sú vnútorné úpravy povrchov stien, okná, dvere, podlahy, vnútorné vybavenie). Popis konštrukcií a vybavenia bytu č.18 : Dvere hladké, okná i balkónové dvere drevené zdvojené s vnútornými plastovými žalúziami, podlahy v izbách z veľkoplošných laminátových parkiet, podlahy ostatných miestností z keramických dlažieb. Vykurovanie ústredné z výmenníkovej stanice, radiátory liatinové s meračmi tepla a termoregulačnými hlavicami, elektroinštalácia svetelná-poistky, rozvod studenej i teplej vody, zdroj teplej vody - výmenník TÚV vo výmenníkovej stanici. Vaňa oceľová smaltovaná bez umývadla, 1ks splachovacieho WC typu COMBI, keramický obklad v kúpeľni pod strop, vo WC a v kuchyni, bytové jadro murované, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 180cm s nerezovým drezom s odkvapávačom riadu, sporák plynový. Vodovodné výtokové batérie – 1x páková nerezová a 1x detto so sprchou, inštalácia zemného plynu do kuchyne,1ks balkónu a 1ks polozapustenej loggie výmery do 5m2,vnútorná úprava povrchov stien - vápenné hladké omietky.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1497, Hollého 2,4, Nitra,

 

zastúpení : Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 18.08.2015 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 10.08.2015 o 10:00

2. obliadka: 12.08.2015 o 10:00

Hodnota: 32 500,00 € (979 095 Sk)
Najnižšie podanie: 32 500,00 € (979 095 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti, v miestnosti dražby / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.     pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s. SWIFT:

SUBASKBX  č. účtu : 2276399453/0200  IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453

VS  25/2015,

2.    pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo   VÚB a.s. SWIFT:  SUBASKBX  č.

účtu : 2276399453/0200    IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453  VS    25/2015,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.          pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: