hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt Dunajská 12, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č.  5834   ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo          Výmera v m2         Druh pozemku      Spôsob využ. p.  Umiest. Pozemku  Právny vzťah

8607/ 84                           192                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

8607/ 85                           192                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

8607/ 86                           191                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

8607/ 87                           192                  Zastavané plochy a nádvoria           15          1                       3

 

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. Právny vzťah: 3-Spoluvlastníctvo k pozemku pod bytovým domom.

Stavby

Súpisné číslo           na parcele číslo               Druh stavby              Popis stavby     Druh ch.n.  Umiest. stavby

12                                   8607/ 84                           9                  obytový dom č.o. 14                                      1

12                                   8607/ 85                           9                  obytový dom č.o. 12                                      1

12                                   8607/ 86                           9                  obytový dom č.o. 10                                      1

12                                   8607/ 87                           9                  obytový dom č.o.   8                                      1

 

Druh stavby: 9 - Bytový dom Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

 

ČASŤ B:

-byt č. 48, na 8.p., bytového domu súp. č.  12 na ul. Dunajská,  číslo orientačné/vchodu 12, Nitra, nachádzajúci sa v časti domu postavenej na pozemku par. č. 8607/ 85, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 798 / 44430.

 

 

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC,  predsieň, loggia a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 8.poschodí bytového domu súpisného čísla 12 na parc.č.8607/84-87 na ulici Dunajská v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 798/44430. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je s nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu lepenú a z terazzových dlaždíc, výťah  vo vchode stojí na každom medziposchodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: výťah, kočikáreň, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha pravidelná údržba, je v dobrom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1987, základná živottnosť 80 rokov..

Byt č. 48 sa nachádza na 7.poschodí / VIII.NP/,  je v pôvodnom stave. Nová je podlaha z laminoparkiet v jednej z izieb. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná zdvojené drevené.  Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  plynový s digestorom, drez je smaltovaný s nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry  sú nerezové bežné.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie  a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú oceľové panelové. V predsieni  sú osadené vstavané skrine V byte je bez viditeľných technických porúch,  je v primeranom technickom stave. Poskytnutá dokumentácia bola porovnaná so skutkovým stavom. Neboli zistené rozdiely. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom. Výmera podlahovej plochy 79,82 m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 12,

na ul.   Dunajská  č.o. 8,10,12,14,   Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.
Termín konania dražby: 17.04.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.04.2012 o 11:00

2. obliadka: 04.04.2012 o 11:00

Hodnota: 45 800,00 € (1 379 771 Sk)
Najnižšie podanie: 45 800,00 € (1 379 771 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 482011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.: 2276399453/0200   VS 482011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: