hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb.byt, Dopravná 24, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 7932     ako:

 

byt č.8, na 1.p., obytného domu so  súp. č. 2442,  číslo orientačné/vchodu 24,  Dopravná,  Levice,  nachádzajúci  sa  v časti domu  postavenej na pozemku par. č. 547/ 2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2442, na ul. Dopravná,  Ľ. Štúra  v Leviciach, vo veľkosti  7948 / 161435, príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 547/ 2, -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 599m2, vo veľkosti  7948 / 161435.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt  na prvom poschodí murovaného bytového domu na sídlisku  Prednádražie, neďaleko centra mesta v Leviciach.  Bytový dom je postavený z pálených tehál s hrúbkou muriva 40 cm, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1959.  Stavba je úplne podpivničená s tromi nadzemnými podlažiami s vynovenou valbovou strechou a novou škridlovou krytinou s dvomi bytmi na každom poschodí vchodu a jedným bytom na prízemí. Ostatná časť prízemia a časť suterénu je trafostanica(NP), ktorá sa nachádza práve pod bytom a má vplyv na kvalitu bývania. Bytový dom má urobené nové vertikálne rozvody vody, kanalizácie a plynu v celom bytovom dome a má plastové vstupné dvere s elektrickým vrátnikom. Stavba má terazzové prefabrikované schodište a nemá výťah. V suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, regulačná stanica plynu, skrinka pre slaboprúd, murované pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. V okolí domu sú bytové domy, garáže, obchody, v blízkosti je železničná a autobusová stanica, neďaleko do 500 m je mestský park a detské ihriská. Byt sa nachádza v bytovom dome na sídlisku do 10 min pešo do centra mesta .

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2442,   ul.Dopravná 24,26, Ľ. Štúra 20 v Leviciach,zastúpení:SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 02.06.2015 o 09:00
Kolo dražby: 3 kol
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 27.05.2015 o 09:00

2. obliadka: 29.05.2015 o 09:00

Hodnota: 27 200,00 € (819 427 Sk)
Najnižšie podanie: 20 400,00 € (614 570 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  28/2014,

pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  28/2014,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky: Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: