hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb., Školská č.2, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 5126 ako:

 

1.      byt č. 8, na  3.p.,  vchod č. 2,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.  č. 3091  na  ul. Školská č.2, Levice,

2.      spoluvlastnícky    podiel      priestoru    na    spoločných    častiach    a  spoločných   zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 3091,  na ul.  Školská,  Levice,  vo veľkosti   5927 / 321870,

3.      príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 6896/ 63, - parcela reg.  “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 570m2, vo veľkosti 5927 / 321870.

Popis predmetu dražby

V bytovom    dome  so  súp.  č. 3091  sa nachádza byt č. 8, na 3. poschodí   na   ul. Školská,  číslo orientačné/vchodu  2 v Leviciach. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 9 podlažný vrátane suterénu, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, elektrická inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Obytný dom  súp.  č.  3091 je  užívaný   od  roku 1990. Podiel priestoru na spoločných  častiach a spoločných zariadeniach domu  :  5927 / 321870.

Byt č.8 je prístupný zo spoločnej podesty na 3.poschodí dverami. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva ktorým sa rozumie : kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň ,loggia a pivnica nachádzajúca sa v suteréne. . Dvere hladké , okná drevené, zdvojené, podlahy obytných miestností  PVC, ostatné PVC.  V kuchyni je  kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom, plynový sporák s odsávačom pár, v kúpeľni vaňa, umývadlo s obyčajnou batériou, vo WC je splachovací záchod kombi, inštalačné jadro pôvodné umakartové, radiátory oceľové vykurovacie panely. Vnútorné povrchové úpravy  vápenné stierky,  v kuchyni je keramický obklad. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody,  plynu a elektriny. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 59,27m2, z toho pivnica 1,22m2.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke , 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo:123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 16.07.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 02.07.2012 o 11:00

2. obliadka: 03.07.2012 o 11:00

Hodnota: 28 400,00 € (855 578 Sk)
Najnižšie podanie: 30 000,00 € (903 780 Sk)
Minimálne prihodenie: 500,00 € (15 063 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  11/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 11/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: