3-izb. Saratovská 81, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č.  7288     ako:

 

  1. byt č. 9, na 4.p., vchod č. 81, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2986, na ul. Saratovská 81, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.  2986, na ul. Saratovská 81,83, Levice, vo veľkosti  7321  / 231196,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  3700, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 401m2, vo veľkosti    7321 / 231196 .

Popis predmetu dražby

Byt sa nachádza na štvrtom poschodí panelového bytového domu s.č. 2986, na sídlisku Rybníky III v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom. Stavba je s ôsmimi nadzemnými podlažiami a suterénom s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, výťah, v suteréne má strojovňu výťahu, práčovňu, sušiareň, kočikáreň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Schodište má plastové okná, vstup je cez  plastové dvere s automatickým vrátnikom, schodište je vykurované radiátorom. Suterén má rovnako ako schodište plastové okná. Obytný dom  súp.  2986 je  užívaný  od roku   1982.   S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  obvodové  múry, priečelia,  vchody, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú výťah, spoločná TV anténa, bleskozvody, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, spoločné priestory, miestnosť  pre upratovačku, WC, miestnosť pre slaboprúd, regulačná  stanica plynu, inštalačná chodba,   vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia   výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt č. 9 sa nachádza  sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, špajza, šatník, kúpeľňa, predsieň, balkón a pivničná kobka v suteréne domu.  Jedná sa o byt bez rekonštrukcie bytového jadra so stierkami, a PVC podlahami v izbách aj v ostatných miestnostiach. Okná sú vo všetkých miestnostiach nové plastové s vnútorným hliníkovým žaluzím. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované s oceľovými zárubňam. Bytové jadro je pôvodné umakartové s plechovou smaltovanou vaňou, keramickým umývadlom a samostatným WC kombi. Všetky batérie v byte sú jednopákové.  Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom, plynovým šporákom s elektrickou rúrou s odsávačom a keramickým obkladom okolo linky.  Kúrenie je diaľkové s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Byt je bez rekonštrukcií s dobrou údržbou. Znalcovi nebol opakovane umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 2986, na ul. Saratovská 81,83, Levice, zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 20.03.2013 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 06.03.2013 o 10:00

2. obliadka: 07.03.2013 o 10:00

Hodnota: 29 300,00 € (882 692 Sk)
Najnižšie podanie: 29 300,00 € (882 692 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 71/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 71/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia:

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421