hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb., M. R. Štefánika č. 25, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 5201  ako:

 

1.  byt č. 50,     na  13.p.,    vchod č. 25,    nachádzajúci  sa  v bytovom    dome    súp.

č. 464,     na   ul. M. R. Štefánika  č. 25, Levice,

2.  spoluvlastnícky    podiel      priestoru    na    spoločných    častiach    a  spoločných

zariadeniach  bytového    domu  súp.  č. 464,  na ul. M. R. Štefánika,  Levice,  vo veľkosti  6875 / 357500,

3.  príslušný  spoluvlastnícky  podiel  k pozemku parcela č. 2270, - parcela reg. “C“ evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku - zast. plochy  a nádvoria o výmere 350m2, vo veľkosti  6875 / 357500.

Popis predmetu dražby

V bytovom    dome  so  súp.  č. 464  sa nachádza byt č. 50 na 13. poschodí   na   ul. M.

R. Štefánika,  číslo orientačné/vchodu  25 v Leviciach. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštr. sústavami panelovými, je  14 podlažný, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Podiel priestoru na spoločných  častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6875/357500. Obytný dom  súp.  č. 464 je  užívaný   od  roku 1971.

Byt č.50 je prístupný zo spoločnej podesty na 13.poschodí dverami. Byt pozostáva z 3

obytných miestností a príslušenstva ktorým sa rozumie : kuchyňa, kúpeľňa, WC predsieň, špajza. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA okrem tých ktoré sú určené na spoločné užívanie, vstavané skrine, poštová schránka, zvonček, domáci telefón, kuchynská linka, plynový sporák, ohrievač, vodovodné batérie, vaňa, umývadlo, odsávač, radiátory. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody, plynu a elektriny. Opotrebenie je primerané veku stavby. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 68,75m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3 , 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo:123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 16.07.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 02.07.2012 o 10:00

2. obliadka: 03.07.2012 o 10:00

Hodnota: 26 500,00 € (798 339 Sk)
Najnižšie podanie: 29 000,00 € (873 654 Sk)
Minimálne prihodenie: 500,00 € (15 063 Sk)
Dražobná zábezpeka: 8 000,00 € (241 008 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  10/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 10/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: