hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3 izb. Jurkovičova 18, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra , vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5450   ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo          Výmera v m2         Druh pozemku                   Spôsob využ. p.  Umiest. Pozemku

7614                            208                    Zastavané plochy a nádvoria           15                 1

7615                            203                    Zastavané plochy a nádvoria           15                 1

7616                            205                    Zastavané plochy a nádvoria           15                 1

7617                            207                    Zastavané plochy a nádvoria           15                 1

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Umiestnenie pozemku:  1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo           na parcele číslo               Druh stavby              Popis stavby     Druh ch.n.  Umiest. stavby

 

395                                   7614                             9                  Bytový dom                                       1

395                                   7615                             9                  Bytový dom                                       1

395                                   7616                             9                  Bytový dom                                       1

395                                   7617                             9                  Bytový dom                                       1

Legenda: Druh stavby: 9 - Bytový dom Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B:

- byt č. 25, na 3.p., bytového domu súp. č.  395 na ul. Jurkovičova,  číslo orientačné/vchodu 18, Nitra, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku :  8574 / 412589.

 

Popis predmetu dražby

Trojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň, komora, šatník a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 3.poschodí bytového domu súpisného čísla 395 na parc.č.7614, 7615, 7616, 7617,  ulica Jurkovičova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 8574/412589. Bytový dom je typizovaný panelový, má 6 nadzemných podlažií, suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú a PVC,  výťah je osadený na  každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na kovových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1978, základná životnosť 80 rokov.

Byt bol čiastočne rekonštruovaný, nová je kuchynská linka, zariadenie kúpeľne a WC, podlahy,  okná, čo je zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu.  Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,  podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a drevené parkety,  ostatné podlahy  sú keramické a lepené. Kuchynská linka je na báze dreva, šporák je  plynový, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni je smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č.  395, na  ul.  Jurkovičova, číslo orientačné/vchodu 16,18,20,22, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o.,
Termín konania dražby: 07.06.2012 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 24.05.2012 o 10:30

2. obliadka: 25.05.2012 o 10:30

Hodnota: 55 000,00 € (1 656 930 Sk)
Najnižšie podanie: 55 000,00 € (1 656 930 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 692011,

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 692011,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: