hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. Drženice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Drženice, katastrálne územie Drženice, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Levice, zapísané na LV č. 750 ako:
1. byt č. 4, na 2. p., vchod č. 10, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 23, Drženice. Dom je vedený ako stavba o výmere 297 m2. Duh pozemku: zastavaná plocha.
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a na príslušenstvo domu vo veľkosti 8183 / 48902,
3. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 8183 / 48902 na pozemku parc.č. 116/5 o výmere 297 m2 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 116/4 o výmere 1758 m2 zastavané plochy a nádvoria.

Popis predmetu dražby

Byt č.4, na 2.poschodí, v bytovom dome súp. č. 23, Drženice 10. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený, vl. kotolňa na tuhé palivo pre celý bytový dom, komín. Odpadové vody sú odvedené do žumpy. Bytový dom má vlastnú kotolňu na tuhé palivo.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 23, vchod.č.10 v Drženiciach zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 15.06.2010 o 13:00
Kolo dražby: 2
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 01.06.2010 o 17:00

2. obliadka: 02.06.2010 o 17:00

Hodnota: 10 400,00 € (313 310 Sk)
Najnižšie podanie: 7 800,00 € (234 983 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 24/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 24/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby / vrátením listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: