hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3- izb. byt ,Zd.Nejedlého 7, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7658 ako:

1.        byt č. 16, na 3.p. bytového domu súp. č. 1705 na Ul. Zd. Nejedlého  č. orientačné/vchodu 7 v Leviciach, vedený ako stavba na parc. č. 534,  parc.reg.“C“.

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1705 na Ul. Zd. Nejedlého, Levice, vo veľkosti  6408 / 103579.

K pozemku pod stavbou č. 1705 ( 534) nie je evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva. Združený pozemok pod bytovým domom s.č.1705, parc.č.4439/2 orná pôda 41m2.-vz.1221/2000.

Popis predmetu dražby

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007.

Byt č.16 je prístupný  zo spoločnej podesty na 3.poschodí /4.NP/dvrami, ktorý   sa  nachádza  v obytnom  murovanom dome, ktorý má  5 nadzemných podlaží a slúži výlučne na bytové účely. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.   Obytný dom  súp. č. 1705  je  užívaný  od roku 1962.Bytový dom má nové fasádne omietky a plastové okná. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica č.16.  Dvere hladké, okná plastové, podlahy vlysové a PVC. V kuchyni kuchynská linka so smaltovaným drezom, plynový sporák s odsávačom pár, v kúpeľni vaňa, umývadlo, vo WC - splachovací záchod, radiátory oceľové. Vnútorné povrchové úpravy vápenné. Vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody, zemného plynu a elektriny, je napojený na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu : 6408/103579. Celková podlahová plocha bytu podľa merania je 64,08 m2 z toho pivnica 1,68m. Opotrebenie je primerané veku. Projektová dokumentácia poskytnutá nebola, až na pôdorys bytu, porovnanie so skutkovým stavom nebolo možné urobiť nakoľko opakovane znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 1705, na Ul. Zd. Nejedlého 5,7, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.,
Termín konania dražby: 17.01.2012 o 00:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.01.2012 o 09:00

2. obliadka: 04.01.2012 o 09:00

Hodnota: 17 300,00 € (521 180 Sk)
Najnižšie podanie: 17 300,00 € (521 180 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 522011

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 522011

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: