hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. byt , Zd. Nejedlého 27, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Levice,  katastrálne  územie   Levice,  vedené   na   Okresnom    úrade    Levice,    Katastrálny odbor, zapísané  na LV č.  6495     ako:

 

  1. byt č. 11, na 3.p., vchod č. 27, nachádzajúci sa v časti bytového domu, súp. č. 2870, na Ul. Zd. Nejedlého, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.   2870, na Ul. Zd. Nejedlého 27,29,31, Levice, vo veľkosti   8434 / 443925 ,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.   853 - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 707m2, vo veľkosti    8434 / 443925.

Popis predmetu dražby

Bytový dom so s.č. 2870  sa nachádza na ulici Zd. Nejedlého  v Leviciach.  Jedná sa o byt na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky II v Leviciach. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom. Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s novou plytkou valbovou strechou a plechovou strešnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, na prízemí kočikáreň, v suteréne práčovňu, sušiareň, spoločné priestory, pivničné kobky pre jednotlivé byty a hlavný uzáver plynu a vody. Stavba má osobný výťah. Bytový dom má nové vstupné dvere so zabudovanými poštovými schránkami a nové plastové zadné dvere. Kúrenie je v schodišti radiátorom. Bytový dom sa nachádza na ulici Zdenka Nejedlého v Leviciach. Byt sa nachádza na treťom poschodí v stredovej sekcii bytového domu s ôsmimi nadzemnými podlažiami a suterénom. Bytový dom je dobrom stave s novými vchodovými dverami z prednej aj zadnej strany bytového domu a vykurovaním v schodišti. Bytový dom má novú strechu s dreveným krovom a plechovou strešnou krytinou a zateplením. V schodišti sú plastové okná. Byt sa nachádza na sídlisku Rybníky II neďaleko stredu mesta. Vzdialenosť do stredu mesta je do 15 min pešo a na železničnú a autobusovú stanicu je do 5 min. pešo. V okolí domu sú bytové domy, obchody supermarket a základné školy.

Neďaleko bytového domu sú detské ihriská a park, ako aj poliklinika a lekáreň.

 

Byt č. 11 sa nachádza na treťom poschodí v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, predsieň, balkón a pivničná kobka v suteréne domu. Byt má dve obytné miestnosti smerované na juhovýchod a jednu na severozápad. Jedná sa o byt po rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom, so stierkami a dyhovanými dverami. Byt má v obytných miestnostiach a v kuchyni laminátové podlahy, predsieni, kúpeľni a WC je keramická dlažba. V byte sú plastové okná s vnútorným hliníkovým žaluzím. V bytovom jadre je samostatné WC kombi, v kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, keramický obklad je po strop. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom, 3,8 m dlhou kuchynskou linkou s nerezovým drezom, odsávačom a umývačkou riadu. V byte sú všetky batérie jednopákové.  Kúrenie je ústredné teplovodné s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón s elektrickým ovládaním vstupných vrát, radiátory a merače zemného plynu, tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Bytový dom je v dobrom stave, stav bytu je dobrý údržba je dostatočná. Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2870, na Ul.  Zd.Nejedlého 27,29,31 v Leviciach,

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Ku Brtake 3
Termín konania dražby: 31.03.2015 o 11:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 23.03.2015 o 09:00

2. obliadka: 24.03.2015 o 09:00

Hodnota: 43 500,00 € (1 310 481 Sk)
Najnižšie podanie: 43 500,00 € (1 310 481 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  34/2014,

  1. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:

IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  34/2014,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál  výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným  prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: