hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. byt v Nitre na Partizánskej

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na LV č. 5824 ako:byt č. 47, na 8.p., vchod o. č. 73, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.439  bytový dom na  parcele  č. 7503,  na ul. Partizánska, o. č. 73, Nitra,podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 439,  na ul. Partizánska, o. č. 69,71,73, Nitra, vo veľkosti  723/34366,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7503, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 181 m2, vo veľkosti 723/34366,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7504, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 180 m2, vo veľkosti 723/34366,príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7505, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 184 m2, vo veľkosti 723/34366.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 47  na 7.poschodí  / VIII.NP/ v bytovom   dome súp.  č. 439  na ulici Partizánska č. orientačné/vchodu 73 v  Nitre. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými  sústavami. Obytný dom  súp. č. 439 je  užívaný  od  roku 1980. Je 9 podlažný vrátane suterénu a slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná , fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  diaľkové, napojenie na verejný vodovod,  odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej  siete. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu  na spoločných častí, spoločných zariadeniach domu a príslušenstva. Spoločnými  časťami bytového domu sú  základy domu, obvodové múry,  priečelia, vodorovné a zvislé  nosné konštrukcie, plochá strecha,  omietka fasády.

Spoločnými zariadeniami sú, bleskozvod, vodovodné,  teplonosné, elektrické, telefónne prípojky, plynové prípojky, 3x výťah, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, rozvody STA. Spoločnými priestormi sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 3x strojovňa, 22 spoločných miestností.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 439 na ul.

Partizánska, o.č. 69,71,73,Nitra, zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 31.05.2010 o 10:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.05.2010 o 17:00

2. obliadka: 18.05.2010 o 17:00

Hodnota: 36 900,00 € (1 111 649 Sk)
Najnižšie podanie: 36 900,00 € (1 111 649 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

1.      pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 412009,

2.      pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 412009,

3.      pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.  pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                     skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: