hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. byt Perecká Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice, katastrálne územie Levice, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 5233 ako:
1. byt č. 31, na 2. poschodí, vchod č. 32, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.
2971 na ul. Perecká č. 32, Levice,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu súp. č. 2971, na ul. Perecká, Levice, vo veľkosti 8193 / 287972,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3668, druh pozemku zast.
plochy a nádvoria o výmere 501m2, vo veľkosti 8193 / 287972.

Popis predmetu dražby

Byt č. 31, na 2. poschodí, v bytovom dome súp. č. 2971 na ulici Perecká č. 32, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú elektrorozvodňa, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň, výťah, miestnosť pre vodomer, strojovňa výťahu, STA, strojovňa ÚK, spoločná miestnosť, soc. miestnosť WC, miestnosť pre údržbu, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2971 na ul. Perecká č. 31,32, Levice, v zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 30.03.2010 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.03.2010 o 17:00

2. obliadka: 17.03.2010 o 17:00

Hodnota: 24 400,00 € (735 074 Sk)
Najnižšie podanie: 24 400,00 € (735 074 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 23/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 23/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby / vrátením listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: