hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. byt Nitrianka 20, Zl. Moravce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce,  katastrálne  územie Zlaté Moravce, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra Zlaté Moravce, zapísané  na LV č. 5000 ako:

1.     byt č.37, na 3.p., vchod č.20, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1890 na ul.

 

Nitrianska č. 20, Zlaté Moravce,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového  domu súp. č. 1890, na Ul. Nitrianska,  Zlaté Moravce, vo veľkosti 7321 / 346794,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.1085/16, -  parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape,  druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 629m2, vo veľkosti 7321 / 346794.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 37,  na 2.poschodí  / 3. NP/  v bytovom   dome súp.  č. 1890 na Ul. Nitrianska č. 20 v Zlatých Moravciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu.  Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha - plochá,  chodby,  obvodové  múry - panelové,  priečelia,  vchody /3/, schodištia, vodorovné  nosné  a  izolačné  konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie, fasády, klampierske prvky – žľaby, zvody, lemovanie.  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú kočikáreň 3ks, sušiareň 4ks, práčovňa 1ks, mandlovňa 1ks, spoločná miestnosť 5 ks, vo vchode č.18 miestnosť pre upratovačku a WC 2 ks, elektrorozvodňa 2 ks, strojovňa výťahu 3 ks, osobný výťah 3 ks, údržba 2 ks, strojovňa ÚK 1 ks, zapustený vstup, schodište a chodba, STA/ spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné potrubia, rozvod ústredného kúrenia plynová prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka a telefónna prípojka, schránky na listy, objemový vodomer v.č.2504226 je umiesnený v pivničných priestoroch.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 1890, na Ul. Nitrianska 16,18,20, Zlaté Moravce

 

zastúpení:

SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik,

so sídlom Ul.  Radlinského č.14, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 18 047 343

v zastúpení:

Mgr. Peter Sendlai – riaditeľ podniku

Miesto konania dražby: Zasadačka - Klub dôchodcov v Zlatých Moravciach
Termín konania dražby: 23.02.2011 o 13:30
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 09.02.2011 o 13:30

2. obliadka: 10.02.2011 o 13:30

Hodnota: 20 400,00 € (614 570 Sk)
Najnižšie podanie: 20 400,00 € (614 570 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 6 000,00 € (180 756 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 47/2010,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 47/2010,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu),  originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení

dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: