hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. byt na ul. Beethovenova 7, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie  Nitra, vedené  Okresným úradom  Nitra,   Katastrálny odbor, zapísané  na  LV č.   5777, ako:

 

byt  č. 60,  5.p., nachádzajúci sa na ulici Beethovenova, vchod o. č. 7, s.č. 449,   Nitra. Predmetný byt sa nachádza v časti domu postavenej na pozemku parcela  č. 7477, 7478, 7479, 7480,

2.       podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 449,  na ul.     Beethovenova o.č. 3,5,7,9,  Nitra, vo veľkosti  843 / 59477,

3.       príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parc. č. 7477, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  226m2, parc. č. 7478, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 225m2, parc. č. 7479, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  224m2, parc. č. 7480, - parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  226m2 o veľkosti 843 / 59477.

Stavba so s.č.449 na ul. Beethovenova, Nitra, leží na parcelách č.7477,7478,7479,7480.

Popis predmetu dražby

Byt č.60, 5.poschodie, vchod o.č.7, ul. Beethovenova

 

Trojizbový byt  príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC,  predsieň, komora,  pivnica v suteréne)  sa nachádza na 1.poschodí (prízemie) obytného domu súpisného čísla 449 na parc.č.7477, 7478, 7479, 7480,  ulica Beethovenova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 843/59477. Bytový dom je typizovaný panelový, má 8 nadzemných podlaží a suterén v ktorom sú spločné priestory a pivnice. Strecha je plochá, krytinu tvoria asfaltové natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné nové z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená s novou nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, okná sú plastové, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu  z terazza a PVC,  výťah  stojí na každom poschodí,  elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1981, základná životnosť 80 rokov. Pozemky sú rovinaté, nachádzajú sa v obytnej okrajovej časti mesta spádom k centru (prístup autom do centra cca 5 minút),  prístupné sú po spevnenej asfaltovej komunikácii, napojené na vodovod, plynovod, kanalizáciu, teplovod, elektrickú a telekomunikačnú rozvodnú sieť. Miesto nie  je zaťažené negatívnymi vplyvmi .

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  v zmysle

§ 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi  nebol   umožnený vstup do bytu.

Byt bol  rekonštruovaný. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, vstupné dvere s bezpečnostným zámkom, okná plastové,  podlahy obytných veľkoplošné parkety, ostatné podlahy  keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák  je plynový s digestorom, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou.  V kúpeľni je vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Keramický obklad stien kúpeľne je nad 1,35 m výšky. Keramický obklad steny je za linkou a šporákom. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. Vypočítaná  podlahová plocha podľa ZP je 84,33 m2.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 449,

 

ul. Beethovenova 3, 5, 7, 9, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,Ku Bratke 3, Levice
Termín konania dražby: 12.04.2016 o 09:00
Kolo dražby: prvá dražba
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.03.2016 o 10:00

2. obliadka: 30.03.2016 o 10:00

Hodnota: 75 500,00 € (2 274 513 Sk)
Najnižšie podanie: 75 500,00 € (2 274 513 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti /  zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., Bankové  spojenie:  IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX  VS 61/2015

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo   VÚB a.s.,  Bankové spojenie:   IBAN:

SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  61/2015,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky:  DD – REAL, s.r.o.,    so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

 

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: