hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

3-izb. byt Fučíkova Želiezovce

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Želiezovce, katastrálne územie Želiezovce, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 2255 ako:

1. byt č. 9, na 4. p., vchod č. 23, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 984 na ul.
Fučíkova 23, Želiezovce
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 984, na ul. Fučíkova, Želiezovce, vo veľkosti 6168 / 100176,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 2407/ 76, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 307m2, vo veľkosti 6168 / 100176.

Popis predmetu dražby

Byt č. 9, na 4.poschodí, v bytovom dome súp. č. 984 na ulici Fučíkova 23 v Želiezovciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 984 na ul. Fučíkova 22,23, Želiezovce
zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 03.03.2010 o 13:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 17.02.2010 o 14:00

2. obliadka: 18.02.2010 o 14:00

Hodnota: 18 500,00 € (557 331 Sk)
Najnižšie podanie: 18 500,00 € (557 331 Sk)
Minimálne prihodenie: 500,00 € (15 063 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

 

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 22/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 22/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby
Doklad zloženia zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu (doklad o odpísaní peňažných prostriedkov z účtu), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby / vrátením listiny
preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení
dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia
dražby alebo od upustenia od dražby.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk