hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt.,Slovanká 19,Tlmače-Lipník

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Tlmače,  katastrálne  územie  Tlmače, vedené  Okresným úradom Levice,   Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 768     ako:

 

  1. byt č. 1, prízemie, vchod č. 19, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č.37, na Ul. Slovanská  19, Tlmače,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 37, na  Ul. Slovanská 19,21,23,25, Tlmače , vo veľkosti   5540 / 132960,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5999 / 96 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 551m2, vo veľkosti  5540 / 132960.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na prízemí murovaného bytového domu na sídlisku v Tlmačoch v blízkosti centra mesta. Bytový dom je postavený z plných pálených tehál na železobetónových základových pásoch s hrúbkou muriva 45 cm, ktorý bol zateplený 10 cm polystyrénom s novou štruktúrovanou vonkajšou omietkou na báze umelých látok. Odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia mesta v roku 1950. Bytový dom má štyri vchody a v každom vchode po šesť bytov a možnosť parkovania pred bytovým domom. Stavba je úplne podpivničená s tromi nadzemnými podlažiami s novou sedlovou strechou a novou betónovou strešnou krytinou Bramac s novými odkvapmi a žľabmi z pozinkovaného plechu.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, v suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, hlavný uzáver vody a po dva pivničné priestory pre jednotlivé byty. Na bytovom dome boli osadené nové plastové vstupné dvere s elektrickým vrátnikom a nové plastové okná v schodišti aj v pivničných priestoroch. Bytový dom má plynovú prípojku do j

Byt č.1 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, predsieň a dva pivničné priestory v suteréne domu. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom, vystierkovanými stenami, s PVC podlahami v obytných miestnostiach a keramickou dlažbou v predsieni a kúpeľni. V byte sú nové plastové okná s izolačným dvojsklom. Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou  kuchynskou linkou na báze dreva, so smaltovaným drezom s plynovým šporákom. V kuchynskej linke je plynový šporák a okolo linky a sporáka je keramický obklad. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, WC kombi a keramické umývadlo, keramický obklad je do 1,4 m výšky. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Byt má lokálne plynové kúrenie s tromi gamatkami. V byte sú protipožiarne vstupné dvere a hladké dyhované vnútorné dvere. Byt je v dostatočnom stave so slabšou údržbou, keď nové sú len okná.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón a merače vody.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.  Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa stanovuje životnosť bytového domu a bytu na 100 rokov a opotrebenie sa počítalo analytickou metódou.

ednotlivých bytov a má rozvod STA a káblovej televízie.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Brtake 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 37, na Ul.  Slovanská 19,21,23,25, Tlmače,  zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 10.04.2014 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 02.04.2014 o 11:00

2. obliadka: 03.04.2014 o 11:00

Hodnota: 17 900,00 € (539 255 Sk)
Najnižšie podanie: 17 900,00 € (539 255 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  01/2014,

1.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie:IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  01/2014,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: