hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt. Okružná 12, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené    Správou  katastra  Levice, zapísané  na LV č. 7123    ako:

  1. byt č.  19, na 6.p., vchod č. 12, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3632, na  Ul. Okružná 12,  Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.3632, na Ul. Okružná 12,13, Levice, vo veľkosti  6263 / 343489 ,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  487, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 498m2, vo veľkosti  6263 / 343489.

 

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na šiestom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Centrum v Leviciach. Bytový dom bol odovzdaný do užívania, podľa predloženého potvrdenia správcu v roku 1977. Bytový dom je postavený z plošných panelov na základových pásoch so zatepleným obvodovým plášťom a zateplenou plochou strechou. Stavba je jedenásťpodlažná bez suterénu s plochou strechou a živičnou krytinou. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, dva výťahy v každom vchode, na prízemí má kočikáreň a pivničné kobky pre jednotlivé byty. Vstupné dvere sú plastové so zabudovanými poštovými schránkami a elektrickým otváraním, okná na schodišti sú plastové s izolačným dvojsklom. Schodište je vykurované radiátorom.

Byt č.19 sa nachádza na šiestom poschodí v stredovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň  a dva balkóny. V byte bola urobená komplexná rekonštrukcia a to bytového jadra a kuchyne. Bytové jadro bolo vybrané, WC zostalo na mieste a kúpeľňa bola presunutá do šatníka. Jedná sa o byt s novými plastovými oknami s vnútorným hliníkovým žaluzím. Byt má hladké dvere, plné a zasklené dyhované s oceľovými zárubňami. Stierky sú hladké plsťou hladené. Vo veľkej izbe sú pôvodné dubové parkety  a v druhej je laminátová podlaha, rovnako aj v kuchyni a predsieni. V kúpeľni a WC je keramická dlažba. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, keramický obklad je až po strop. Samostatné WC kombi nemá keramický obklad len náter. Batérie v byte sú jednopákové, len sprchovacia je obyčajná.  Kuchyňa je vybavená 4,00 m dlhou kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom a plynovým šporákom. Kúrenie je diaľkové s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Byt je po komplexnej rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom a plastovými oknami so stierkami v dobrom stave a s dobrou údržbou.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľka spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3632, na Ul. Okružná 12,13, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení: Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 29.10.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 14.10.2013 o 09:00

2. obliadka: 15.10.2013 o 09:00

Hodnota: 37 000,00 € (1 114 662 Sk)
Najnižšie podanie: 37 000,00 € (1 114 662 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet / zložením  v  hotovosti  / zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 32/2013

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 32/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom    na    účet   účastníka    dražby  /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: