hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt , Ul.Dlhá 6, Tlamče-Lipník

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Tlmače,  katastrálne  územie  Tlmače, vedené  Okresným úradom Levice,   Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 812    ako:

 

  1. byt č. 11, na  3.p., vchod č. 6, nachádzajúci sa v časti v bytovom dome súp. č. 60 na Ul.  Dlhá 6, Tlmače,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 60, na Ul. Dlhá 2,4,6,8,10, Tlmače , vo veľkosti    6693 / 337827,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5976/ 43 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 1131m2,  vo veľkosti 6693 / 337827.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt  na treťom poschodí panelového bytového domu na sídlisku v Tlmačoch v centre mesta. Bytový dom je postavený z plošných železobetónových prefabrikovaných panelov na železobetónových základových pásoch s hrúbkou muriva 30 cm, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia v roku 1970.  Bytový dom má päť vchodov a možnosť parkovania pred bytovým domom. Stavba je nepodpivničená so štyrmi nadzemnými podlažiami s plochou strechou dodatočne zateplenou s novou krytinou z PVC s dvomi bytmi na prízemí a tromi na každom poschodí domu. Bytový dom má všetky okná a dvere vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné vráta do bytového domu sú elektricky ovládané so zabudovanými poštovými schránkami, v bytovom dome je kábelová televízia. Bytový dom je komplexne zateplený polystyrénom s novou fasádnou úpravou na báze umelých hmôt. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, na prízemí domu je kočikáreň a hlavný uzáver vody.

Byt č. 11 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa s WC, vstupná chodba, balkón a špajza na schodišti domu. Vo vchode je jedenásť bytov. Byt je po rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom, s vystierkovanými stenami, s parketami v obytných miestnostiach a  keramickými v kuchyni, kúpeľni a vstupnej predsieni. V byte sú nové plastové okná s vnútorným hliníkovým žaluzím, dvere sú  plné a zasklené dyhované.V kuchyni je 2,5 m dlhá kuchynská linka s elektrickým šporákom a nerezovým drezom s teplou a studenou vodou a odsávačom. V kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, keramická dlažba a keramický obklad je až po strop. Vo WC je osadený WC kombi s malým umývadlom. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Byt má ústredné kúrenie s oceľovými panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla a rozvod svetelnej a motorickej elektriny.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón a merače vody a elektriny. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.   Stav bytu je dobrý, údržba je dostatočná. Vzhľadom ku komplexnému zatepleniu domu a úpravy fasády predlžujem základnú životnosť bytového domu na 90 rokov.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 60,   Ul.   Dlhá 2,4,6,8,10, Tlmače,  zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače,  IČO: 34 100 733,  zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 11.08.2014 o 09:00
Kolo dražby: opako
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 04.08.2014 o 09:00

2. obliadka: 05.08.2014 o 09:00

Hodnota: 27 100,00 € (816 415 Sk)
Najnižšie podanie: 27 100,00 € (816 415 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

  1. pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  382013,
  2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  382013,
  3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD-REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
  4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky: Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: