hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt , ul. Slovanská 7, Tlmače-Lipník

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené   Katastrálnym    úradom       Nitra,    Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č. 770 ako:

 

  1. byt č. 6, na  2.p., vchod č. 7, nachádzajúci sa v časti v bytovom dome súp. č. 39, na ul. Slovanská ulica č.7, Tlmače,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 39, na ul.   Slovanská ulica  o.č. 1,3,5,7, Tlmače , vo veľkosti  5540 / 132960,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5999 / 94 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 551m2, vo veľkosti  5540 / 132960.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt č.6, na druhom poschodí murovaného bytového domu so s.č.  39, na

ul. Slovanská, orientačné/č. vchodu/  7, na sídlisku v Tlmačoch v blízkosti centra mesta. Bytový dom je postavený z plných pálených tehál na železobetónových základových pásoch s hrúbkou muriva 45 cm s brizolitovým špricom. Odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia mesta v roku 1951.  Bytový dom má štyri vchody a v každom vchode po šesť bytov a možnosť parkovania pred bytovým domom. Stavba je úplne podpivničená s tromi nadzemnými podlažiami so sedlovou strechou a jednodrážkovou strešnou krytinou s odkvapmi a žľabmi z pozinkovaného plechu.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, v suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, hlavný uzáver vody a po dva pivničné priestory pre jednotlivé byty.  Bytový dom má plynovú prípojku do jednotlivých bytov a má rozvod STA a káblovej televízie. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, rozvodňa, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle,  chodby, schodištia, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj  v prípade   v prípade, ak sú umiestnené  mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  bytu    v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007. Byt č.6 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, predsieň a dva pivničné priestory v suteréne domu. Byt je v pôvodnom stave bez rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom, vystierkovanými stenami, s bukovými parketami v obytných miestnostiach a PVC v ostatných miestnostiach. V byte sú nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím. Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou  kuchynskou linkou na báze dreva, so smaltovaným drezom s plynovým šporákom. Okolo linky a sporáka je keramický obklad. V kúpeľni je liatinová vaňa, WC so zabudovanou nádržkou v stene a keramické umývadlo, keramický obklad je do 1,5 m výšky. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Byt má lokálne plynové kúrenie s tromi gamatkami. V byte je rozvod svetelnej elektriny s poistkovými automatmi. Byt má hladké dyhované vnútorné dvere. Byt je v dobrom stave s dostatočnou údržbou.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón a merače vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

 

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľka spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č.39, na Ul.  Slovanská 1,3,5,7,  Tlmače, zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 13.05.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.04.2013 o 09:00

2. obliadka: 30.04.2013 o 09:00

Hodnota: 13 600,00 € (409 714 Sk)
Najnižšie podanie: 13 600,00 € (409 714 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 3 000,00 € (90 378 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v

1.   pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 14/2013,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 14/2013,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: