hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt, ul. Školská 8, Tlmače

Predmet dražby

Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené        Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č. 740  ako:

 

  1. byt č.  6, na  2.p., vchod č. 8, nachádzajúci sa v časti v bytovom dome súp. č. 44, na Ul. Školská č. 8, Tlmače,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 44, na Ul.  Školská  2,4,6,8, Tlmače , vo veľkosti   6160 / 162265,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5999/108 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere  686m2, vo veľkosti 6160 / 162265.

 

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na druhom poschodí murovaného bytového domu na sídlisku Tlmačoch v blízkosti centra mesta. Bytový dom je postavený z plných pálených tehál na železobetónových základových pásoch s hrúbkou muriva 45 cm, ktorý bol zateplený 10 cm polystyrénom s novou štruktúrovanou vonkajšou omietkou na báze umelých látok. Odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia mesta v roku 1954. Bytový dom má štyri vchody a v každom vchode po šesť bytov a možnosť parkovania pred bytovým domom. Stavba je úplne podpivničená s tromi nadzemnými podlažiami s novou valbovou strechou a novou betónovou strešnou krytinou Bramac s novými odkvapmi a žľabmi z pozinkovaného plechu.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, v suteréne domu je práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, hlavný uzáver vody a pivničné priestory pre jednotlivé byty. Na bytovom dome boli osadené nové plastové vstupné dvere s elektrickým vrátnikom a nové plastové okná v schodišti aj v pivničných priestoroch. Bytový dom má rozvod STA a káblovej televízie.

Byt č.6 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza, predsieň a pivničný priestor v suteréne domu. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii s murovaným bytovým jadrom, vystierkovanými stenami, s bukovými parketami v obytných miestnostiach a keramickou dlažbou v ostatných miestnostiach. V byte sú nové plastové okná s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím. Kuchyňa je vybavená 1,8 m dlhou  kuchynskou linkou na báze dreva, s nerezovým drezom s elektrickým šporákom so sklokeramickou varnou doskou a odsávačom. Okolo linky a sporáka je keramický obklad. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo a keramický obklad je do 1,5 m výšky, samostatné WC je kombi. Všetky batérie v byte sú jednopákové. Byt má ústredné teplovodné kúrenie oceľovými rebrovými radiátormi. V byte je rozvod svetelnej elektriny s poistkovými automatmi. Byt má plné vstupné dvere a hladké dyhované vnútorné dvere. Byt je v dobrom stave s dobrou údržbou po čiastočnej rekonštrukcii.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.   Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam stanovujem životnosť bytového domu a bytu na 100 rokov. Byt aj bytový dom je starší, boli na ňom urobené viaceré rekonštrukcie.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Mandant: SVB Školská 44, 935 21 Tlmače,  IČO: 42114021,

v zastúpení správcom:

Mandatár: BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače,

IČO: 34 100 733,

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 21.10.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.10.2013 o 09:00

2. obliadka: 08.10.2013 o 09:00

Hodnota: 21 100,00 € (635 659 Sk)
Najnižšie podanie: 21 100,00 € (635 659 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  /zložením v hotovosti v sídle dražobníka / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 28/2013,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:2276399453/0200   VS 28/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

 

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: