hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt Slovanská 25, Tlmače Lipník

Predmet dražby

: Nehnuteľnosti  nachádzajúce   sa    v okrese   Levice,   obec   Tlmače,     katastrálne

územie   Tlmače,    vedené   Katastrálnym    úradom       Nitra,    Správou  katastra   Levice,  zapísané na LV č.   768  ako:

 

1.        byt č. 1, prízemie, vchod č. 25, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č.37, na Ul. Slovanská  25, Tlmače,

2.        spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 37, na  Ul. Slovanská 19,21,23,25, Tlmače, vo veľkosti   5540 / 132960,

3.        príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 5999 / 96 - parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 551m2, vo veľkosti  5540 / 132960.

Popis predmetu dražby

Byt  č. 1,  na prízemí, v bytovom   dome súp.  č.  37, na ulici  Slovanskej orientačné/č.vchodu/ 25 v Tlmačoch. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha,  chodby,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, rozvodňa, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, ustredná prípojka pre TÚV, miestnosť pre opad - popol, predsieň, WC, skrinka pre slaboprúd, chodby, schodištia, regulačná stanica plynu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj  v prípade   v prípade, ak sú umiestnené  mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.   Bytový dom je typový, zvislá nosná konštrukcia murovaná,  je 4 podlažný vr. suterénu a slúži výlučne na bytové účely,  stropy s rovným podhľadom, strecha sedlová, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu,  fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania  bytu  v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.

Byt č.1. je prístupný zo spoločnej podesty na prízemí  dverami, ktorý sa  nachádza  v bytovom  dome, ktorý je   4 podlažný vr. suterénu. Obytný dom  súp.  č. 37  je  užívaný   od  roku  1950. Byt pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, kúpeľňa + WC, a pivnica č.1/25/0,9m2/ a pivnica č.1/25/ 4,1m2/. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie  a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Poštová schránka, zvonček, kuch. linka, vodovodné batérie, vaňa, umývadlo, radiátory, splachovací záchod. Byt má samostatné meranie studenej a teplej vody, plynu a elektriny. Vykurovanie ústredné,  el. inštalácia svetelná, rozvod studenej  a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete.   Podlahová plocha bytu 55,40m2. Technická dokumentácia poskytnutá nebola, skutkový stav bytu zameraný nebol nakoľko opakovane znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľka spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v  bytovom dome súp. č.37, na Ul.Slovanská 19,21,23,25,Tlmače,

zastúpené:

BYTREAL Tlmače, s.r.o., Kotlárska 2, 935 21 Tlmače

IČO: 34 100 733

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Natália Dzurilová  – konateľka spoločnosti,

právne zastúpená:

JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg.  v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

 

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 12.11.2012 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 29.10.2012 o 09:00

2. obliadka: 31.10.2012 o 09:00

Hodnota: 12 600,00 € (379 588 Sk)
Najnižšie podanie: 12 600,00 € (379 588 Sk)
Minimálne prihodenie: 400,00 € (12 050 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 30/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 30/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

 

 

Spôsob vrátenia zábezpeky:

: Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: