hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb.byt, + garáž, Železničná 18,Pohronský Ruskov

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec  Pohronský Ruskov,  katastrálne  územie  Pohronský Ruskov,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 502  ako:

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo       Výmera v m2     Druh pozemku                  Spôsob využ. p.   Umiest. pozemku

1045/ 51                           192      Zastavané plochy a nádvoria              15                 1

Legenda: Spôsob využívania pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom .Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo     na parcele číslo     Druh stavby    Popis stavby            Druh ch.n. Umiest. stavby

238                       1045/ 51                   9                bytový dom                                   1

Legenda: Druh stavby: Kód umiestnenia stavby: 9 - Bytový dom 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Byt

Vchod : 12        1. p.     Byt č. 2

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 6360 /31040.

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 2 Okresné stavebné bytové družstvo Levice, IČO: 00 171 590,     Ku Bratke 3, Levice, SR. Spoluvlastnícky podiel : 1 / 1.

Nebytový priestor

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Garáž

Vchod : 12          prízemie       Priestor č. 2 - 02

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 1400 / 31040.

Legenda: Druh nebytového priestoru: 2 - Garáž

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 2 Okresné stavebné bytové družstvo Levice, IČO: 00 171 590,     Ku Bratke 3, Levice, SR. Spoluvlastnícky podiel : 1 / 1.

Popis predmetu dražby

Byt č.2 v bytovom    dome  súp.     č. 238 na parc.č. 1045/51 sa nachádza     na 3.NP podlaží   na   ul. Železničná, číslo orientačné/vchodu  12 v Pohronskom Ruskove v bytovom dome, ktorý  je typový. Bytový dom má  zvislú nosnú konštrukciu murovanú, je 3 podlažný, slúži výlučne na bytové účely, stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné  / každá b.j. má 1.NP kotol na tuhé palivo/, elektrická inštalácia svetelná, napojenie na spoločný vlastný zdroj vody /studňu / odpadové vody sú odvedené do spoločnej žumpy. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby,  obvodové  múry,  priečelie,  vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä bleskozvod,  vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Obytný dom  súp.  č.  238 je  užívaný   od  roku 1981. Podiel priestoru na spoločných  častiach a spoločných zariadeniach domu  :  6360 / 31040.

Nebytový priestor  ako garáž č. 02, Priestor č. 2 – 02 sa nachádza  na  prízemí č. vchodu 12, slúži ako garáž pre osobné motorové vozidlá.

Ohodnotenie je vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona  NR SR  č.527/2002 Z.z. v znení Zákona č.568/2007.   Byt č. 2 je prístupný zo spoločnej podesty na 3.NP dverami. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým sa rozumie: kuchyňa  s jedálňou, chodba, šatňa, kúpeľňa, WC, komora, loggia. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, kuch. linka, vodovodné batérie, vaňa, umývadlo, radiátor, splachovací záchod. Celková výmera podlahovej plocha bytu je 63,60 m2. Porovnanie so skutkovým stavom nebolo možné urobiť, nakoľko znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácie je v súlade so skutkovým stavom.

Garáž č.02 – na  prízemí – zvislá nosná konštrukcia murovaná, strop s rovným podhľadom, povrchové úpravy vápenné, podlaha betónová, vráta plechové. Výmera 14m2. Porovnanie so skutkovým stavom nebolo možné urobiť nakoľko  znalcovi nebol umožnený vstup do bytu. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.


Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo:123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice
Termín konania dražby: 17.12.2012 o 10:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.12.2012 o 10:00

2. obliadka: 04.12.2012 o 10:00

Hodnota: 6 100,00 € (183 769 Sk)
Najnižšie podanie: 10 000,00 € (301 260 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 € (60 252 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  34/2012,

2.   pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 34/2012,

3.   pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.         pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: