hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.izb-(dvojgarzonka), Ľanová 6, Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené  Okresným úradom Levice,   Katastrálny odbor, zapísané  na LV č. 8109 ako:

 

  1. byt č.  73, na 2.p., vchod č. 6, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 3066, na Ul. Ľanová 6, Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.   3066, na Ul. Ľanová  2,4,6, Levice, vo veľkosti  4554 / 420123,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  894/ 18 - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere 688m2, vo veľkosti   4554 / 420123.

 

Popis predmetu dražby

Jedná  sa o byt  na druhom poschodí panelového bytového domu na sídlisku Rybníky V v okrajovej časti mesta v Leviciach. Bytový dom je postavený z betónových panelov so zatepleným obvodovým plášťom, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1987.  Stavba je podpivničená s ôsmimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou a živičnou krytinou s tridsiatimi  bytmi vo vchode.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište a osobný výťah. V suteréne domu je kočikáreň a hlavný uzáver vody a pivničné kobky pre jednotlivé byty. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu  sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty, priestor výťahovej šachty. Spoločnými zariadeniami domu sú : výťah, kočikáreň, sklady, sklad pre bicykle, telefónne ústredne, miestnosť pre upratovačku, strojovňa, spoločná televízna anténa, hromozvody, miestnosť pre slaboprúd, doregulovacia stanica, inštalačný suterén, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Ohodnotenie bolo vykonané z dostupných údajov bez obhliadky a zamerania bytu v zmysle § 12, ods.3  Zákona NR SR č.527/2002 Z.z.  v  znení Zákona č.568/2007, nakoľko znalcovi opakovane  nebol umožnený vstup do bytu. Byt č.73 je prístupný zo schodišťa, pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je vstupná chodba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne domu.

Byt   je bez rekonštrukcie, s vystierkovanými stenami vo všetkých miestnostiach. Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom, dvere sú hladké, plné a zasklené. Byt má v obytných miestnostiach, vstupnej chodbe a kuchyni, ako aj v kúpeľni a WC podlahy s PVC. V byte je umakartové bytové jadro. Kúpeľňa je vybavená oceľovou smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom. Vedľa je samostatné WC bez umývadla. Kuchyňa má 1,8 m dlhú kuchynskú linku bez obkladu. Šporák je elektrický. Byt má diaľkové teplovodné kúrenie s panelovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Byt je v dostatočnom stave s dostatočnou údržbou.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače elektriny a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt.  Stav bytu je dobrý.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 3066, na Ul.  Ľanová 2,4,6, Levice, zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.:

Oddiel Sro, Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 28.07.2014 o 09:00
Kolo dražby: opako
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 21.07.2014 o 09:00

2. obliadka: 23.07.2014 o 09:00

Hodnota: 21 300,00 € (641 684 Sk)
Najnižšie podanie: 21 300,00 € (641 684 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB, a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS   12/2014,


pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0022 7639 9453 BIC: SUBASKBX VS  12/2014,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4. pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

 

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby/vrátením   listiny  preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: