hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.-izb.byt. , ul. Mieru 20, Kalná nad Hronom

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec   Kalná nad Hronom,  katastrálne  územie    Kalná,  vedené   na      Správe   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 971     ako:

 

  1. byt č. 1, na 1.p., vchod č. 20, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 129, na ul.  Mieru 20,    Kalná nad Hronom,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č.   129, na ul. Mieru 20,    Kalná nad Hronom, vo veľkosti    5555 /  32744,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.  178/ 2 - parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  210m2, vo veľkosti  5555 / 32744,

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na prvom poschodí murovaného bytového domu na sídlisku v Kalnej nad Hronom v blízkosti centra obce. Bytový dom je postavený zo siporexových tvárnic na základových pásoch. Stavba má dve nadzemné podlažia a suterén s plochou strechou a strešnou krytinou zo živičných natavovaných pásov. Bytový dom má vonkajšiu fasádu omietnutú brizolitovým špricom. Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah, v suteréne  kočikáreň, sušiareň, spoločné priestory a pivničné kobky pre každý byt v bytovom dome. Schodište má plastové vstupné dvere, bytový dom má v schodišti a v suteréne drevené zdvojené okná. Byt č.1 sa nachádza na prvom podlaží v okrajovej sekcii bytového domu, prístupný je zo schodišťa. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, vstupná chodba a pivničná kobka v suteréne domu.

Byt č. 1 je v pôvodnom stave čiastočne rekonštruovaný  s murovaným bytovým jadrom. Byt má drevené zdvojené okná. Dvere sú hladké, plné a zasklené dyhované s oceľovými zárubňami. V obytných miestnostiach a v kuchyni je plávajúca laminátová podlaha a parkety. Na chodbe je PVC a v kúpeľni keramická dlažba. V kúpeľni je osadená smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, plynový prietokový ohrievač vody a WC kombi.  V byte sú všetky batérie jednopákové. Kuchyňa je bez linky v prestavbe bez keramického obkladu okolo linky. V linke je osadený plynový šporák. Kúrenie je ústredné s oceľovými radiátormi, plynový kotol má byt osadený vo vlastnej pivnici. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, prípojky STA a káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla a vody. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Byt je v dobrom stave a s dostatočnou údržbou.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 129,  na

ul. Mieru 20,  Kalná nad Hronom

zastúpení:

Okresné stavebné bytové družstvo Levice

Ku Bratke 3, 934 01 Levice

IČO: 00 171 590

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:

Ing. Stanislav Sládok  - predseda družstva   a

Ing. Imrich Dudáš - podpredseda družstva

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 26.08.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 12.08.2013 o 09:00

2. obliadka: 13.08.2013 o 09:00

Hodnota: 14 700,00 € (442 852 Sk)
Najnižšie podanie: 14 700,00 € (442 852 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 4 000,00 € (120 504 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti  / zložením  hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  262013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS   262013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby. V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: