hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.-izb.byt, ul. Poľná 13,Levice

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice, vedené  Okresným úradom Levice,   Katastrálny odbor , zapísané  na LV č. 7510   ako:

  1. byt č.  37,  3.p., vchod č. 13, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 1916, na  Ul. Poľná 13,  Levice,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1916, na Ul.  Poľná 13,15,17,19, Levice, vo veľkosti                                         5066 / 227484,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.   2360, - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku - zast. plochy a nádvoria o výmere  639m2, vo veľkosti  5066 / 227484.

Popis predmetu dražby

Jedná sa o byt na treťom poschodí päťpodlažného murovaného bytového domu na sídlisku Za Perecom neďaleko centra mesta a železničnej a autobusovej stanice v Leviciach. Bytový dom je postavený zo siporexových tvárnic s hrúbkou muriva 30 cm, odovzdaný do užívania bol podľa predloženého potvrdenia správcu bytu v roku 1965.  Stavba je podpivničená s piatimi nadzemnými podlažiami s plochou strechou s dvomi bytmi na každom podlaží vchodu.  Jedná sa o stavbu tzv. PV-2, na ktorej bola v roku 1990 urobená statická sanácia - zosilnenie nosného muriva, v rámci ktorého boli na bytovom dome vymenené elektrické rozvody, rozvody vody, kanalizácie a plynu a boli urobené nové vnútorné omietky.  Stavba má terazzové prefabrikované schodište, nemá výťah. Bytový dom má hliníkové vstupné dvere s automatickým vrátnikom a plastové okná na schodišti a v suteréne V suteréne domu je kočikáreň práčovňa, sušiareň a hlavný uzáver plynu a vody a pivničné miestnosti pre jednotlivé byty.

Byt č.37 je prístupný zo schodišťa.  Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivničná miestnosť v suteréne domu.  Byt je po čiastočnej rekonštrukcii s novou kuchynskou linkou s murovaným bytovým jadrom s vynovenou kúpeľňou a WC. V obytných miestnostiach je podlaha pokrytá dubovými parketami, v ostatných miestnostiach je PVC . Okná sú nové plastové s izolačným dvojsklom a vnútorným hliníkovým žaluzím, dvere sú hladké, plné a zasklené. V bytovom jadre je kúpeľňa s malou sedacou vaňou a keramickým umývadlom. WC je pričlenené do kúpeľne. Kúrenie v byte je ústredné diaľkové oceľovými rebrovými radiátormi s termostatickými hlavami a meračmi tepla. Kuchyňa je vybavená s plynovým šporákom s nerezovým odsávačom 2,4 m dlhou novou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a obkladom okolo linky. Všetky batérie v kúpeľni a v kuchyni sú jednopákové. V rámci rekonštrukcie bytového domu boli vynovené aj všetky vertikálne rozvody.  Byt je čiastočne rekonštruovaný s novými stierkami vo všetkých miestnostiach.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to : vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, prípojky káblovej televízie. Ďalej poštová schránka, zvonček, domáci telefón, radiátory a merače tepla, vody a plynu. Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.   Stav bytu je dobrý, údržba je dobrá, na základe uvedených skutočností stanovujem životnosť bytového domu a bytu na 100 rokov. Nakoľko sa jedná o starší byt a bytový dom, na ktorom boli urobené viaceré opravy a úpravy, počíta sa opotrebenie stavby analytickou metódou.

 

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Btarke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome súp. č. 1916, na Ul. Poľná 13,15,17,19, Levice

zastúpení:

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.

Poľná 8, 934 03 Levice

IČO: 34 117 989

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro,

Vložka číslo: 1142/N, v zastúpení:

Ing. Viliam Rybár – konateľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 11.03.2014 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 03.03.2014 o 09:00

2. obliadka: 04.03.2014 o 09:00

Hodnota: 30 000,00 € (903 780 Sk)
Najnižšie podanie: 30 000,00 € (903 780 Sk)
Minimálne prihodenie: 100,00 € (3 013 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / zložením v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.pri bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  61/2013,

2.pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 61/2013,

3.pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom.  V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: