hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.-izb.byt, Jedlíkova 4, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom  Nitra,  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 5894  ako:

  1. byt č.  52, na 5.p., vchod o.č.4, nachádzajúci sa na ul. Jedlíkova, číslo/orientačného vchodu 4, Nitra,  súp. č.560, nachádzajúci sa v časti  bytového domu na  parcele  č. 7261/ 49,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 560,  na ul. Jedlíkova,o.č.2,4, Nitra, vo veľkosti  454 / 28056,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7261/48, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 229 m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti vo veľkosti 454 / 28056,
  4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7261/49, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 229 m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti vo veľkosti 454 / 28056.

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchynský kút bez okna, kúpeľňa,  WC,  predsieň a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 5.poschodí bytového domu súpisného čísla 560 na parc.č.7261/48, 7261/49,  ulica Jedlíkova v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku454/28056. Bytový dom je typizovaný murovaný, má 8 nadzemných podlaží, suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je nástreková,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu z  PVC,  výťah stojí osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na vchodových  kovových dverách.  Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1986,základná životnosť 80 rokov.

Byt nebol komplexne rekonštruovaný, nová je kuchynská linka, zariadenie kúpeľne a WC, čo je zahrnuté  koeficiente vybavenosti bytu. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené dyhované plné a presklené, okná zdvojené drevené s vnútornými žalúziami, podlahy obytných miestností tvorí kobercovina,  ostatné podlahy sú prevažne keramické. Kuchynská linka je na báze dreva , šporák je  elektrický  s digestorom, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, keramický obklad je za šporákom a linkou. V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú diaľkové centrálne, merané, radiátory sú panelové. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave.Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 560, na

ul.  Jedlíkova, č.o.2,4, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.
Termín konania dražby: 19.02.2013 o 12:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.02.2013 o 12:00

2. obliadka: 06.02.2013 o 12:00

Hodnota: 44 900,00 € (1 352 657 Sk)
Najnižšie podanie: 44 900,00 € (1 352 657 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 € (150 630 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS 492012

2.       pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 492012,

3.       pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.    pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

úschova /

 

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom   na   účet   účastníka   dražby /   vrátením   listiny   preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby  alebo  po  upustení od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                    skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: