hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2.-izb.byt , Benického 4, Nitra

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra,  katastrálne  územie Nitra, vedené  Správou  katastra  Nitra, zapísané  na  LV č. 4884 ako:

 

  1. byt č.  11, na 3.p., vchod č.o. 4, nachádzajúci sa v časti obytného dome súp. č.  785,       na parc.č.   4247,   Benického 4,  Nitra,
  2. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 785,  na ul. Benického 2,4,  Nitra, vo veľkosti   572 / 7120 ,
  3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.4247, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   147m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti  572 / 7120  ,
  4. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č.4248, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere   147m2, - parcela registra “C“ evidované na katastrálnej mape vo veľkosti  572 / 7120.

Popis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň, komora a pivnica v suteréne)  sa nachádza na 3.poschodí bytového domu súpisného čísla 785 na parc.č.4247, 4248,  ulica Benického v Nitre, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku 572/7120. Bytový dom je typizovaný murovaný, má 3 nadzemné podlažia a suterén v ktorom sú pivnice a spoločné priestory. Strecha je sedlová, krytinu tvorí pálená škridla, klampiarske konštrukcie úplné  z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je britolitová,  vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú,  výťah  nie je osadený, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na  vchodových dverách. Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  sušiareň, práčovňa, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, rozvod káblovej televízie. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1952, základná životnosť 100 rokov.

Byt bol v čase obhliadky rekonštruovaný (dokončenosť je zahrnutá vo výpočte) Nová bude kuchynská linka, zariadenie kúpeľne a WC, podlahy, vykurovanie, okná, čo je zahrnuté v koeficiente vybavenosti bytu.  Steny budú mať vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, okná plastové,   podlahy obytných miestností drevené parkety a veľkoplošné parkety,  ostatné podlahy keramické.  V kúpeľni bude smaltovaná vaňa, smaltované umývadlo, výtokové armatúry budú nerezové pákové.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody budú kotlom na plyn, radiátory budú panelové.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Ku Bratke 3, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriova – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 785,  na ul.    Benického č.o.2,4, Nitra

zastúpení :

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

IČO: 31 447 929

zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:

Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti

Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle dražobnej spoločnosti DD-REAL, s.r.o.,
Termín konania dražby: 22.10.2013 o 09:00
Kolo dražby: prvé
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 07.10.2013 o 12:00

2. obliadka: 08.10.2013 o 12:00

Hodnota: 29 500,00 € (888 717 Sk)
Najnižšie podanie: 29 500,00 € (888 717 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 7 000,00 € (210 882 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným   prevodom  na účet  / zložením  v  hotovosti v sídle dražobníka/,  zložením  v  hotovosti na účet / bankovou  zárukou / notárska úschova /

1.                                         pri  bezhotovostnom  prevode  na  účet  –  účet  vedený  vo  VÚB a.s., pob.

Levice, č. účtu: 2276399453/0200   VS  742012

2. pri  zložení  v hotovosti  –  účet  vedený  vo  VÚB  a.s.,  pob.  Levice,  č.ú.:

2276399453/0200   VS 742012,

3. pri   bankovej   záruke   –   veriteľ  z bankovej  záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 3, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,

4.pri  notárskej  úschove –  príjemca  z  notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom  Ku Bratke 3, 934 05 Levice,   IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Doklad zloženia zábezpeky:

Originál výpisu z bankového   účtu   (predložiť orginál - doklad o   odpísaní peňažných prostriedkov z účtu, potvrdenie banky), originál potvrdenia  o vklade  peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti. Účastník  bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka alebo vložená do pokladne dražobníka. Od účastníka dražby sa vyžaduje predložiť orginál dokladu o odpísaní peňažných prostriedkov  z účtu. Účastník dražby pri vklade alebo prevode peňažných prostriedkov uvedie v ŠS dátum narodenia/ IČO, vo  VS uvedie číslo dražby.  V popise uvedie meno/názov. Príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, originál listiny preukazujúci zloženie  dražobnej  zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia zábezpeky:

Bezhotovostným   prevodom  na    účet   účastníka   dražby  /  vrátením   listiny

preukazujúcej  vydanie  bankovej záruky, bez zbytočného odkladu hneď po skončení dražby  alebo  po  upustení  od   dražby,  najneskôr  však do 3 dní od                                                      skončenia dražby alebo od upustenia od dražby. Výdavkovým pokladničným dokladom. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Kontaktná osoba:

Valeria Buriova

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

Fotodokumentácia: