hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izbový byt v Želiezovciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Želiezovce, katastrálne územie Želiezovce, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 2451 ako:

1. byt č. 25, na 1. p., vchod č. 5, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 310, na ul.
Sládkovičova 5, Želiezovce,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 310, na ul. Sládkovičova, Želiezovce, vo veľkosti 6027 / 381156,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 482/2, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 400m2, vo veľkosti 6027 / 381156.

Popis predmetu dražby

Byt č. 25, na 1.poschodí, v bytovom dome súp. č. 310 na ulici Sládkovičova 5 v Želiezovciach. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň, miestnosť upratovačky, miestnosť pre bicykle, výťah, strojovňa objektu, STA, bleskozvod, vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 310 na ul. Sládkovičova 5, Želiezovce
zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3
Termín konania dražby: 23.07.2009 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 16.07.2009 o 17:30

2. obliadka: 17.06.2009 o 17:30

Hodnota: 19 900,00 € (599 507 Sk)
Najnižšie podanie: 19 900,00 € (599 507 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 5 500,00 € (165 693 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 04/2009,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 04/2009,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk