2-izbový byt v Tlmačoch

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Tlmače, katastrálne územie Tlmače, vedené na Katastrálnom úrade v Nitre, Správa katastra Levice, zapísané na LV č. 768, vo výlučnom vlastníctve Mesta Tlmače v podiele 1/1 ako:

1. byt č. 3, na 1. poschodí, vchod č. 25, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 37 na ul. Slovanská č. 25, Tlmače,
2. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu súp. č. 37, na ul. Slovanská, Tlmače, vo veľkosti 5540/132960,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku par. č. 5999/96, druh pozemku zast.
plochy a nádvoria o výmere 551m2, vo veľkosti 5540/132960.

Popis predmetu dražby

Byt č. 3, na 1. poschodí, v bytovom dome súp. č. 37 na ulici Slovanská č. 25, Tlmače ( časť Lipník). Dvojizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou s WC, chodbou a pivnicou, sa nachádza na /1.poschodí bytového domu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a zádveria, podesty, medzipodesty. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, rozvodňa, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, ústredná prípojka pre TÚV, miestnosť pre odpad – popol, predsieň, WC, skrinka pre slaboprúd, regulačná stanica plynu, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník:

DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti

Navrhovateľ:

MESTO TLMAČE
Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače
IČO: 00 307 581,
zastúpené:
BYTREAL Tlmače s.r.o.,
Kotlárska 2, 935 21 Tlmače
IČO: 34 100 733
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo:240/N , v zastúpení Ing. Miroslav Čiernik – konateľ spoločnosti,
právne zastúpená: JUDr. Jana Ondrášiková, advokátka so sídlom Bernolákova 12, 934 01 Levice, reg. v SAK pod č. 1012, na základe plnej moci

Miesto konania dražby: Zasadačka Mestského úradu Tlmače, Nám. Odborárov č. 10, 935 21 Tlmače
Termín konania dražby: 27.11.2008 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 18.11.2008 o 14:00

2. obliadka: 19.11.2008 o 14:00

Hodnota: 670 000 Sk (22 239,93 €)
Najnižšie podanie: 670 000 Sk (22 239,93 €)
Minimálne prihodenie: 5 000 Sk (165,97 €)
Dražobná zábezpeka: 200 000 Sk (6 638,78 €)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /
1. pri bezhotovostnom prevode na účet – účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 08/2008,
2. pri zložení v hotovosti – účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.: 2276399453/0200 VS 08/2008,
3. pri bankovej záruke – veriteľ z bankovej záruky: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy: DD – REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902156600

valeria.buriova@ddreal.sk

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421