2-izbový byt v Nitre

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Nitra, zapísané na LV č. 5041 ako:

1. byt č. 33, na 10.p. obytného domu súp. č. 1498 na ul. Hollého číslo orientačné/vchodu 6, Nitra, nachádzajúci sa na pozemku par. č. 2267,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, vo veľkosti 565/28365,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku par. č. 2267 - zast. plochy a nádvoria o výmere 299m2, vo veľkosti 565/28365,

Popis predmetu dražby

Byt č. 33, na 10. poschodí , v bytovom dome súp. č. 1498 na ulici Hollého č.6, Nitra. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení, spoločných priestorov domu a pozemku. Bytový dom je typový s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami panelovými, je 13 podlažný a slúži výlučne na bytové účely. Stropy sú s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo, vykurovanie ústredné diaľkové, el. inštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, napojenie na verejný vodovod, odpadové vody sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete. Spoločnými časťami bytového domu sú základy domu, obvodové múry, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, plochá strecha, omietka fasády. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú bleskozvod, vodovodné, teplonosné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, kanalizačné prípojky po revíznu šachtu, 2x rozvody médií, 1x výťah. Spoločnými priestormi sú chodby pri pivniciach, schodištia, vstupný priestor, 2x kočikáreň.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľka spoločnost
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 1498 na ul. Hollého č. 6, Nitra zastúpení:
Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
IČO: 31 447 929
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N,
v zastúpení: Ing. Pavel Matyáš, na základe plnej moci
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Termín konania dražby: 08.01.2009 o 10:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 18.12.2008 o 17:00

2. obliadka: 19.12.2008 o 17:00

Hodnota: 1 220 000 Sk (40 496,58 €)
Najnižšie podanie: 1 220 000 Sk (40 496,58 €)
Minimálne prihodenie: 20 000 Sk (663,88 €)
Dražobná zábezpeka: 300 000 Sk (9 958,18 €)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet dražobníka,
2. bankovou zárukou v prospech dražobníka,
3. do notárskej úschovy v prospech dražobníka.

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 972007,
2. pri zložení v hotovosti na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.: 2276399453/0200 VS 972007,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD -REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk

https://www.ddreal.sk/
DD - REAL, s.r.o. Zd. Nejedlého 22, Levice 934 05, IČO: 36 751 421