hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izbový byt v Nitre

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra, vedené Katastrálnym úradom Nitra, Správou katastra Nitra, zapísané na LV č. 4734 ako:

1. byt č. 46 na 11.p., vchod č.o. 38, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č.433 na ul. Čajkovského č.38, Nitra,
2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 433, na ul. Čajkovského č.38 , Nitra, vo veľkosti 6422/ 390690,
3. príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 7525, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 420 m2, vo veľkosti 6422 /390690.

Popis predmetu dražby

Byt č. 46 je v bytovom dome súp. č. 433 na ulici Čajkovského č.38, Nitra. Je prístupný zo spoločnej podesty na 10.p. /XI, NP/ dverami. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku.
Spoločnými časťami bytového domu sú spevnené plochy pri vstupe a okapový chodník, plochá strecha, omietka fasád, klampiarske konštrukcie strechy a fasád, rozvodové potrubie vody, kanalizačné potrubie vodorovné i zvislé po revíznu šachtu, rozvodné potrubie plynu od hlavného uzáveru po bytové plynomery, bleskozvod, základy a obvodové múry domu, rozvody a zariadenia elektroinštalácie na schodiskách a spoločných priestoroch. Stropy s rovným podhľadom, strecha plochá, krytina živičná, fasádne omietky na báze umelých hmôt, schody prefabrikované s povrchom terazzo. Spoločnými zariadeniami bytového domu 2x výťahy so strojovňou, rozvody STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné prípojky, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený. Spoločnými priestormi domu sú vstupný priestor, chodby schodištia, chodby v pivniciach, 1x kočikáreň, 1x manglovňa, 2x sušiareň, 1x práčovňa, 2x výťahy so strojovňou, WC, údržbáreň, miestnosť pre upratovačku.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD – REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová – konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 433 na ul. Čajkovského č.38, Nitra
zastúpení
Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
IČO: 31 447 929
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn.: Oddiel Sro, Vložka číslo: 638/N, v zastúpení:
Ing. Pavol Bielik, konateľ - riaditeľ spoločnosti
Miesto konania dražby: Zasadačka v sídle objektu Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122
Termín konania dražby: 11.08.2009 o 11:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 30.07.2009 o 17:30

2. obliadka: 31.07.2009 o 17:30

Hodnota: 33 300,00 € (1 003 196 Sk)
Najnižšie podanie: 33 300,00 € (1 003 196 Sk)
Minimálne prihodenie: 1 000,00 € (30 126 Sk)
Dražobná zábezpeka: 9 000,00 € (271 134 Sk)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova /

1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob.
Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 17/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.:
2276399453/0200 VS 17/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.

Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902 156 600

valeria.buriova@ddreal.sk