hotline: 0902 156 600
e-mail: kontakt@ddreal.sk
Aktuálna ponuka:

2-izbový byt v Leviciach

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Levice,  katastrálne  územie Levice,  vedené   na   Katastrálnom   úrade   v   Nitre,   Správa   katastra   Levice, zapísané  na LV č. 5071 ako:
1. byt č. 23, na 7.p., vchod č. 36, nachádzajúci sa v obytnom dome súp. č. 2914 na ul.  Ku Bratke č. 36, Levice,
2.  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 2914, na ul. Ku Bratke, Levice, vo veľkosti 6198 / 258746,
3.  príslušný spoluvlastnícky podiel k pozemku parcela č. 3603, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 423m2, vo veľkosti 6198 / 258746.

Popis predmetu dražby

Byt č. 23, na 7.poschodí, v bytovom dome súp. č. 2914 na ulici Ku Bratke č. 36, Levice. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami bytového domu sú najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä elektrorozvodňa, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, žehliareň, výťah, strojovňa výťahu, STA, strojovňa ÚK, miestnosť WC a údržby, bleskozvod, osadený je elektrický vrátnik na vchodových dverách, rozvod káblovej televízie, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je predmetný byt umiestnený.

Informácie o dražbe

Dražobník: DD - REAL, s.r.o.
Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice
IČO: 36 751 421
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 19598/N
v zastúpení: Valeria Buriová - konateľ spoločnosti
Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2914 na ul. Ku Bratke č. 36,38, Levice
zastúpení:
Okresné stavebné bytové družstvo Levice
Ku Bratke 3, 934 01 Levice
IČO: 00 171 590
zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, Oddiel Dr, Vložka číslo: 123/N, v zastúpení:
Štefan Halaši - predseda družstva a
Ing. Pavol Ondruš - podpredseda družstva
Miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť v sídle Okresného stavebného bytového družstva Levice, Ku Bratke 3, 934 01 Levice
Termín konania dražby: 11.11.2008 o 14:00
Kolo dražby: 1
Obhliadka predmetu dražby:

1. obliadka: 05.11.2008 o 17:30

2. obliadka: 06.11.2008 o 17:30

Hodnota: 1 000 000 Sk (33 193,92 €)
Najnižšie podanie: 1 000 000 Sk (33 193,92 €)
Minimálne prihodenie: 20 000 Sk (663,88 €)
Dražobná zábezpeka: 300 000 Sk (9 958,18 €)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti / bankovou zárukou / notárska úschova/
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č. účtu: 2276399453/0200 VS 05/2008,
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený vo VÚB a.s., pob. Levice, č.ú.: 2276399453/0200 VS 05/2008,
3. pri bankovej záruke - veriteľ z bankovej záruky: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421,
4. pri notárskej úschove - príjemca z notárskej úschovy: DD - REAL, s.r.o., so sídlom Zd. Nejedlého 22, 934 05 Levice, IČO: 36 751 421.
Lehota na zloženie zábezpeky:
Doklad zloženia zábezpeky:
Spôsob vrátenia zábezpeky:
Kontaktná osoba:

Valeria Buriová

0902156600

valeria.buriova@ddreal.sk